Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 / Các dạng đề thi phổ biến nhất hiện nay – Sinh học 9

Các dạng đề thi phổ biến nhất hiện nay – Sinh học 9

Đề thi:

Bài 5: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội không hoàn toàn. Ở phép lai AaBbdd X AabbDd. Hãy cho biết:

 1. Đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?

 • Đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

 1. Đời con có bao nhiêu loại kiểu hình?

  Đáp án: 

Bài 5: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội không hoàn toàn. Ở phép lai AaBbdd X AabbDd. Hãy cho biết:

 1. Đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?

 • Đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

 1. Đời con có bao nhiêu loại kiểu hình?

Hướng dẫn giải

 1. Ở phép lai  đực AaBbdd X  cái AabbDd:

Cơ thể đực có 2 cặp gen dị hợp nên có 4 loại giao tử.

Cơ thể cái (9) có 2 cặp gen dị hợp nên có 4 loại giao tử.

-> Số kiểu tổ hợp giao tử = 4 X 4 = 16 kiểu tổ hợp.

 • Số loại kiểu gen ở đời con.

Phép lai (¿’AaBbdd X 9 AabbDd có thể viết thành = (AaxAa)(Bbxbb)(ddxDd)

 • Ở cặp lai Aa X Aa, đời con có 3 loại kiểu gen là AA, Aa, aa.
 • Ở cặp lai Bb X bb, đời con có 2 loại kiểu gen là Bb, bb.
 • Ở cặp lai dd X Dd, đời con có 2 loại kiểu gen là Dd, dd.

-> Số loại kiểu gen – tích số loại kiểu gen của mỗi cặp = 3 X 2x 2 = 12.

 1. Số loại kiểu hình bằng tích số loại kiểu hình của mỗi cặp tính trạng.
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Biến dị - Sinh học 9

Phép lai c^AaBbdd xÇAabbDd có thể viết thành – (AaxAa)(Bbxbb)(dd X Dd)

 • Ở cặp lai Aa X Aa, đời con có 3 loại kiểu hình là kiểu hình trội, kiểu hình trung gian và kiểu hình lặn.
 • Ở cặp lai Bb X bb, đời con có 2 loại kiểu hình là kiểu hình trung gian và kiểu hình lặn.
 • Ở cặp lai dd X Db, đời con có 2 loại kiểu hình là kiểu hình trung gian và kiểu hình lặn.

Ị -> Số loại kiểu hình ở đời con = 3 *2 X 2 = 12 loại kiểu hình.

Khi tính trạng trội không hoàn toàn thì mỗi kiểu hình chỉ có 1 kiểu gen có số loại kiểu hình = số loại kiểu gen.

Check Also

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 1 310x165 - Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi:  Câu 1. Tại sao từ 4 loại nuclêôtit lại có thể tạo nên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *