Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939 – Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939 – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu hỏi 1: Em hãy cho biết khi lâm vào khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), các nước tư bản đã thoát ra cuộc khủng hoảng bằng cách nào?

Trả lời câu hỏi:

Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng bằng cách thiết lập chế độ phát xít (một chế độ độc tài tàn bạo nhất của tư bản tài chính). Chúng ra sức xóa bỏ mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân, ráo riết chuẩn bị chiến tranh mới để chia lại thị trường thế giới.

Chúng mưu đồ tấn công Liên Xô, hi vọng đẩy lùi phong trào cách mạng vô sản thế giới. Bọn phát xít lên nắm quyền ở Đức, Nhật Bản, I-ta-li-a cùng bè lũ tay chân ở Pháp, Tây Ban Nha., trở thành mối nguy cơ đe dọa nền dân chủ, hòa bình và an ninh thế giới.

Câu hỏi 2: Tình hình thế giới có điểm gì nổi bật tác động đến cách mạng nước ta trong những năm 1936-1939?

Trả lời câu hỏi:

– Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cùng với bè lũ tay chân ở Pháp, Tây Ban Nha trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới, đe dọa nền dân chủ, hòa bình và an ninh thế giới.

– Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít và chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước nhằm tập hợp các lực lượng dân chủ, tiến bộ để chống chủ nghĩa phát xít.

– Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên nắm chính quyền ở Pháp đã áp dụng một số chính sách tự do dân chủ cho các nước thuộc địa.

Câu hỏi 3: Tình hình trong nước những năm 1936 – 1939 có điểm gì nổi bật?

Trả lời câu hỏi:

– Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã tác động sâu sắc không chỉ đến đời sống của các giai cấp và tầng lớp nhân dân lao động mà cả đến những nhà tư sản, địa chủ hạng vừa và nhỏ.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 4: Các nước châu Á - Lịch sử 9

– Bọn cầm quyền phản động Pháp ở Đông Dương vẫn tiếp tục thi hành chính sách bóc lột, vơ vét, khủng bố và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân làm cho đời sống của nhân dân thêm khổ cực.

Câu hỏi 4: Đứng trước tình hình thế giới và trong nước, Đảng ta đã đề ra những chủ trương gì trong những năm, 1936 – 1939?

Trả lời câu hỏi:

– Đảng ta xác định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận Nhân dân Pháp tại các thuộc địa.

– Tạm thời hoàn các khẩu hiệu “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”, “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày” và nêu những nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương là “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình”.

– Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (đến tháng 3- 1938, đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương), nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hòa bình thế giới.

– Về hình thức và phương pháp đấu tranh, tận dụng mọi khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai.

Câu hỏi 5: Nêu những sự kiện tiêu biểu trong phong trào dân chủ 1936 – 1939?

Trả lời câu hỏi:

Những sự kiện tiêu biểu trong phong trào dân chủ 1936 11939 là:

– Cuộc vận động Đông Dương đại hội (giữa năm 1936).

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 27: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc ( 1953-1954) ( Phần 1) - Lịch sử 9

– Phong trào đón phái viên Chính phủ Pháp và Toàn quyền mới của Pháp đến Đông Dương.

– Phong trào đấu tranh của quần chúng công nông và các tầng lớp nhân dân với hai sự kiện nổi bật là Tổng bãi công của công nhân Công ti than Hòn Gai (11-1936) và cuộc mít tinh tại Khu Đấu xảo (Hà Nội) ngày 1-5-1938.

– Phong trào báo chí tiến bộ: giới thiệu chủ nghĩa Mác – Lênin và tuyên ngôn chính sách của Đảng.

Câu hỏi 6: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh trong thời kì 1936 – 1939?

Trả lời câu hỏi:

Phong trào cách mạng 1936-1939 là phong trào quần chúng rộng rãi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia cả ở nông thôn và thành thị trên phạm vi cả nước, hình thức đấu tranh phong phú với mục đích đòi tự do dân chủ.

Câu hỏi 7: Hãy so sánh phong trào cách mạng 1930 -1931 với phong trào dân chủ 1936 – 1939 về kẻ thù, nhiệm vụ, hình thức và phương pháp đấu tranh?

Nội dung 1930-1931 1936 – 1939
Kẻ thù
Nhiệm vụ
Hình thức
Phương pháp đấu tranh
Trả lời câu hỏi:
Nội dung 1930 – 1931 1936 – 1939
Kẻ thù Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến Thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành các chính sách của Mặt trận Nhân dân Pháp.
Nhiệm vụ Chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống địa chủ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
Mặt trận Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương, sau đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
Hình thức, phương pháp đấu tranh –   Bí mật, bất hợp pháp

–   Bạo động vũ trang

–   Hợp pháp, nửa hợp pháp

–   Công khai, nửa công khai

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 2: Liên xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 90 của thế kỉ XX - Lịch sử 9

Câu hỏi 8: Nêu ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ 1936 – 1939?

Trả lời câu hỏi:

– Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một cao trào cách mạng dân tộc, dân chủ rộng lớn. Qua phong trào, trình độ chính trị và công tác của cán bộ và đảng viên đã được nâng cao, uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và thấm sâu trong nhân dân, chủ nghĩa Mác — Lênin, đường lối chính sách của Đảng, của Quốc tế Cộng sản được phổ biến, tuyên truyền và giáo dục sâu rộng, tổ chức của Đảng đã được củng cố và phát triển.

– Đội quân chính trị quần chúng gồm hàng triệu người ở thành thị và nông thôn được Đảng tập hợp, xây dựng, giáo dục, đồng thời cũng bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo, dày dạn trong đấu tranh, có nhiều kinh nghiệm.

– Góp phần chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng tháng Tám năm 1945. Do đó, có thể nói, phong trào dân chủ 1936 – 1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu hỏi 9: Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Trả lời câu hỏi:

– Quần chúng được giác ngộ về chính trị, đã tham gia vào Mặt trận dân tộc thống nhất, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

– Đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành thêm về tư tưởng và tổ chức.-

– Đảng Cộng sản Đông Dương đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, kinh nghiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp, kinh nghiệm về việc đề ra những chủ trương cụ thể phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể…

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Check Also

anh tuong1 1711201815 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) - Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1 Câu hỏi 1: Vì sao Mĩ chuyển sang thực …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *