Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ( Phần 2) – Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ( Phần 2) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 2

Câu hỏi 6: Tại sao Nhật đảo chính Pháp?

Trả lời câu hỏi:

Nhật đảo chính Pháp vì:

– Ngày 22-9-1940, Nhật chính thức nhảy vào Đồng Dương, thực dân Pháp đã cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương nhưng chia quyền lợi. Càng về sau mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp càng sâu sắc hơn.

– Vào đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nước Pháp được giải phóng, Chính phủ kháng chiến Đờ Gôn về Pa-ri. ở Mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật cũng khốn đốn.

– Thực dân Pháp ở Đông Dương nhân cơ hội cũng ráo riết hoạt động, đợi khi quân Đồng minh kéo vào đánh Nhật sẽ nổi dậy hưởng ứng để giành lại địa vị thống trị cũ.

– Tình thế thất bại gần kề của phát xít Nhật buộc chúng phải làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương.

Câu hỏi 7: Quân Pháp ở Đông Dương thất bại ra sao?

Trả lời câu hỏi:

-Thất bại của Pháp:

Đêm 9-3-1945, Nhật nổ súng lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương. Quân Pháp chống cự rất yếu ớt, chỉ sau một vài giờ đã đầu hàng, dâng toàn Đông Dương cho Nhật.

Câu hỏi 8: Trước tình hình Nhật đảo chính Pháp, Đảng ta đã có chủ trương như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị mở rộng và đề ra chủ trương:

  •  Ra chỉ thị: “Nhật I Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
  •  Xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật.
  •  Phát động một cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”.
>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II ( Phần 1)- Lịch sử 9

Câu hỏi 9: Tại sao Đảng ta phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”

Trả lời câu hỏi:

Đảng ta phát động cao trào kháng Nhật cứu nước là căn cứ vào tình hình thế giới và trong nước:

– Tình hình thế giới: Vào đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nước Pháp được giải phóng, Chính phủ kháng chiến Đờ Gôn về Pa-ri. Ở Mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật cũng khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh – Mĩ.

– Ở Đông Dương: Thực dân Pháp nhân cơ hội cũng ráo riết hoạt động, đợi khi quân Đồng minh kéo vào đánh Nhật sẽ nổi dậy hưởng ứng để giành lại địa vị thống trị cũ. Tình thế trên buộc Nhật phải làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương.

– Tình hình trong nước: Sau khi hất cẳng Pháp, Chính phủ Nhật hoàng tuyên bố sẽ giúp đỡ nền độc lập của các dân tộc Đông Dương. Nhưng sau một thời gian rất ngắn, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của phát xít Nhật và bù nhìn tay sai đã lộ rõ. Nhân dân ta ngày càng thêm căm thù Nhật và chán ghét bọn bù nhìn tay sai của chúng.

Trước tình hình trên, Đảng ta quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị điều kiện tiến tới Tổng khởi nghĩa.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 25: Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950) (Phần 2) - Lịch sử 9

Câu hỏi 10: Cao trào “Kháng Nhật, cứu nước diễn ra như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

– Phong trào đấu tranh vũ trang và những cuộc khởi nghĩa từng phần liên tiếp nổ ra ở nhiều địa phương. Ở khu căn cứ địa Cao — Bắc — Lạng, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân đã phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng giải phóng hàng loạt xã, châu, huyện.

– Ớ nhiều địa phương, quần chúng cách mạng đã cảnh cáo bọn quan lại, tổng lí cường hào cố ý chống lại cách mạng, trừng trị bọn Việt gian. Các đội danh dự Việt Minh đã táo bạo trừ khử một số tên tay sai đắc lực của địch, kích thích tinh thần cách mạng của quần chúng.

Câu hỏi 11: Đảng ta đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để thúc đẩy phong trào cách mạng tiến lên?

Trả lời câu hỏi:

Do tình hình ngày càng có nhiều chuyển biến, Đảng ta đã đề ra những chủ trương sát hợp để thúc đẩy phong trào đấu tranh phát triển đó là:

– Ngày 15- 4-1945 họp Hội nghị Quân sự Cách mạng Bắc Kì quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân; phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa vũ trang; mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị; phát triển chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa cho kịp thời cơ.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 8: Nước Mĩ - Lịch sử 9

– Thành lập ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kì để giúp đỡ toàn quốc về mặt quân sự.

– Thành lập Khu Giải phóng Việt Bắc và Uỷ ban Lâm thời Khu giải phóng.

– Đưa ra khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” làm dấy lên phong trào đánh chiếm kho thóc của Nhật để chia cho dân nghèo.

Câu hỏi 12: Mặt trận Việt Minh ra đời đã tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

Trả lời câu hỏi:

Mặt trận Việt Minh ra đời đã lãnh đạo cao trào, tổ chức các cuộc đấu tranh vũ trang khởi nghĩa từng phần ở các địa phương cùng với nhiều hoạt động như phá kho thóc của Nhật, biểu tình, mít tinh… để tập dượt cho quần chúng đấu tranh, giác ngộ quần chúng xây dựng căn cứ địa cách mạng và làm nòng cốt trong việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêmCâu hỏi ôn tập bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ( Phần 1) – Lịch sử 9

Từ khóa tìm kiếm:

  • https://hoccham com/cau-hoi-on-tap-bai-22-cao-trao-cach-mang-tien-toi-tong-khoi-nghia-thang-tam-1945-phan-2-lich-su-9 html

Check Also

7246 1494911290063 1020 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) - Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1 Câu hỏi 1: Vì sao Mĩ chuyển sang thực …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *