Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946) ( Phần 1) – Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946) ( Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1

Câu hỏi 1: Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta có những thuận lợi cơ bản gì và đứng trước những khó khăn nào?

Trả lời câu hỏi

* Thuận lợi

– Nước ta đã giành được độc lập và chính quyền, nhân dân lao động đã giành được quyền làm chủ, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

-Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Liên Xô và các lực lượng dân chủ đã chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, luôn cổ vũ và ủng hộ nhân dân ta.

* Khó khăn

– Khó khăn khách quan: Kẻ thù đông và mạnh.

+ Từ vĩ tuyến 16 (Đà Nẵng) trở ra Bắc, 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch cùng bọn tay sai phản động: Việt Nam Quôc dân đảng (Việt Quốc) và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) kéo vào nước ta với âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.

+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh đã mở đường cho thực dân.

Pháp quay trở lại xâm lược. Lợi dụng tình hình trên, các lực lượng phản cách mạng ở miền Nam như Đại Việt, Tờ-rốt-kít, bọn phản động trong các giáo phái ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp, ra sức chống phá cách mạng.

+ Trên cả nước còn có 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp đã theo lệnh đế quốc Anh đánh lại lực lượng vũ trang của ta, tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng.

– Khó khăn chủ quan:

+ Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.

+ Kinh tế lạc hậu, sản xuất công nghiệp đình đôn, hàng hoá khan hiếm, giá cả tăng vọt. Nạn đói mới lại đang đe doạ nghiêm trọng đời sống nhân dân.

+ Ngân sách nhà nước lúc này hầu như trống rỗng.

+ Hơn 90% số dân không biết chữ, các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút… tràn lan.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 7: Các nước Mĩ La-tinh ( Phần 1) – Lịch sử 9

Câu hỏi 2: Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn căn treo sợi tóc?

Trả lời câu hỏi

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì cùng một lúc phải đương đầu chống lại ba kẻ thù là “giặc đói”, “giặc dốt” và giặc ngoại xâm.

Câu hỏi 3: Hãy cho biết công việc đầu tiên mà chính quyền cách mạng phải làm là gì?

Trả lời câu hỏi

Công việc đầu tiên mà chính quyền cách mạng phải làm là xây dựng chính quyền nhà nước vững mạnh, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Câu hỏi 4: Để xây dựng một chính quyền nhà nước vững mạnh thì  công việc đầu tiên nhân dân ta phải làm gì?

Trả lời câu hỏi

Để xây dựng một chính quyền nhà nước vững mạnh, thì công việc đầu tiên phải tiến hành là tất cả mọi người dân từ 18 tuổi trở lên phải tham gia bầu cử những người đại diện tiêu biểu vào các cơ quan nhà nước ở Trung ương (Quôc hội) và ở địa phương (Hội đồng nhân dân các cấp).

Câu hỏi 5: Để xây dựng một chính quyền nhà nước vững mạnh, Đảng và Chính phủ đã tiến hành biện pháp gì?

Trả lời câu hỏi:

– Ngày 8-9-1945, Chính phủ Lâm thời công bố lệnh Tổng tuyển cử trong cả nước. Ngày 6-1-1946, hơn 90% cử tri trong cả nước đã đi bầu cử Quốc hội.

– Sau bầu cử Quốc hội, khắp các địa phương từ tỉnh đến xã ở Trung Bộ và Bắc Bộ đều tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, Ủy ban hành chính các cấp được thành lập, thay cho các Ủy ban nhân dân. Bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân bước đầu được củng cố và kiện toàn.

Câu hỏi 6: Hãy nêu kết quả của cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước ngày 6-1-1946?

– 333 đại biểu trong cả nước được bầu vào Quốc hội.

– Ngày 2-3-1946, Quốc hội họp phiên đầu tiên ở Hà Nội lập ra Ban Dự thảo Hiến pháp và thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

Câu hỏi 7: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng sau Cách mạng tháng Tám là gì?

Trả lời câu hỏi:

Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng sau Cách mạng tháng Tám là giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

Câu hỏi 8: Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những biện pháp gì để giải quyết nạn đói? Kết quả?

Trả lời câu hỏi:

– Biện pháp trước mắt là lập các hũ gạo cứu đói và không dùng gạo, ngô để nấu rượu, tổ chức “ngày đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói.

– Biện pháp lâu dài:

a Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, khai hoang, phục hóa.

+ Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho nông dân nghèo; chia lại ruộng công theo nguyên tắc công bằng và dân chủ. i Giảm tô, bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lí khác.

Câu hỏi 9: Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những biện pháp gì để giải quyết nạn dốt? Kết quả?

Trả lời câu hỏi

– Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xóa nạn mù chữ.

– Các cấp học đều phát triển mạnh. Nội dung và phương pháp giáo dục bước đầu được đổi mới theo tinh thần dân tộc và dân chủ.

Câu hỏi 10: Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những biện pháp gì để giải quyết khó khăn về tài chính? Kết quả?

Trả lời câu hỏi:

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 2) - Lịch sử 9

– Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân.

– Xây dựng “Quỹ độc lập” và phát động phong trào “Tuần lễ vàng”.

– Đồng bào cả nước hăng hái đóng góp tiền của và vàng, bạc. Ngày 23-11-1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước.

Câu hỏi 10: Những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói nạn dốt và khó khăn về tài chính có ý nghĩa gì?

Trả lời câu hỏi:

– Kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính nói lên rằng nhân dân ta đã vượt qua những khó khăn to lớn, củng cố và tăng cường sức mạnh của chính quyền nhà nước, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.

– Kết quả đạt được tuy không lớn nhưng thể hiện được bản chất cách mạng, tính chất ưu việt của chế độ mới, nó có tác dụng cổ vũ động viên nhân dân ta quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ độc lập tự do vừa giành được.

– Đây còn là sự chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho toàn dân ta tiến tới cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.

Câu hỏi 11: Sự kiện nào mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai của thực dân Pháp?

Trả lời câu hỏi:

Sự kiện mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai của thực dân Pháp là đêm 22 rạng sáng 23-9-1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan Tự vệ Thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ( Phần 2) – Lịch sử 9

Check Also

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 1 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) - Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1 Câu hỏi 1: Vì sao Mĩ chuyển sang thực …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *