Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập bài 25: Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950) (Phần 2) – Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 25: Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950) (Phần 2) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 2

Câu hỏi 8: Mục đích cuộc chiến đấu của ta ở các đô thị cuối năm 1946 – đầu năm 1947 là gì?

Trả lời câu hỏi:

Cuộc chiến đấu của ta ở các đô thị cuối năm 1946 – đầu năm 1947 nhằm mục đích:

-Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

– Giam, chân địch ở thành phố để hậu phương có thêm thời gian và điều kiện huy động lực lượng kháng chiến, di chuyển kho hàng, công xưởng về chiến khu.

– Bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ trở lại căn cứ địa Việt Bắc, lãnh đạo kháng chiến lâu dài

Câu hỏi 9: Cuộc chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946 – đầu năm 1947 diễn ra như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

-Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc. Cuộc chiến đấu đã diễn ra ác liệt giữa ta và địch. Trung đoàn Thủ đô được thành lập trong quá trình chiến đấu.

-Trong gần hai tháng (từ ngày 19-12-1946) đến ngày 17-2-1947), quân dân ta ở Hà Nội đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, thực hiện được nhiệm vụ giam chân dịch ở thành phố.

Ngày 17-2-1947, Trung đoàn Thủ đô rút quân khỏi vòng vây của địch, ra căn cứ an toàn.

Câu hỏi 10: Cuộc chiến đấu ở các thành phố khác trong cả nước cuối năm 1946 – đầu năm 1947 diễn ra như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

  • Tại các thành phố Nam Định, Huế, Đà Năng…, quân dân ta chủ động tiến công, loại khỏi vòng chiến đấu một sô” lực lượng của chúng; bao vây, giam chân Pháp suốt trong hai, ba tháng và sau đó đã chủ động rút khỏi thành phô, lui về căn cứ, tổ chức cuộc chiến đấu lâu dài.
  • Tại thành phô” Vinh, ngay từ đầu cuộc chiến đấu, quân dân ta đã buộc địch đầu hàng.
  • Phối hợp với cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16, quân dân ta ở các tỉnh phía nam (Nam Bộ và Nam Trung Bộ) đã đẩy mạnh chiến tranh du kích, chặn đánh địch trên các tuyến giao thông, phá cơ sở hậu cần của chúng.
>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965) (Phần 2) - Lịch sử 9

Câu hỏi 11: Cuộc chiến đấu ở các đô thị cuối năm 1946 – đầu năm 1947 có tác dụng như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

Cuộc chiến đấu ở đô thị đã giành được thắng lợi có ý nghĩa to lớn, đã tạo ra thế trận cho chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài, toàn dân, toàn diện.

Câu hỏi 12: Sau thất bại ở Việt Bắc thu – đông 1947, thực dân Pháp có âm mưu gì?

Trả lời câu hỏi:

Sau thất bại Việt Bắc, thực dân Pháp tăng cường thực hiện chính sách dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh nhằm chống lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện của ta.

Câu hỏi 13: Đến năm 1947, Đảng và Chính phủ ta có chủ trương đối phó với âm mu’u mới của Pháp như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

Thực hiện phương châm chiến lược “đánh lâu dài”, phá âm mưu mới của địch, Đảng và Chính phủ chủ trương tăng cường sức mạnh và hiệu lực của chính quyền dân chủ nhân dân từ trung ương đến cơ sở, tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân, đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện.

Câu hỏi 14: Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau năm 1947?

Trả lời câu hỏi:

-Về quân sự, ta chủ trương động viên nhân dân thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời - Lịch sử 9

-Về chính trị, củng cố và kiện toàn Hội đồng nhân dân và ủy ban kháng chiến hành chính các cấp, thống nhất hai tổ chức Việt Minh và Liên Việt.

-Về ngoại giao, mở rộng quan hệ ngoại giao các nước Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác.

– Về kinh tế, ta vừa ra sức phá hoại kinh tế địch, vừa đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ nền kinh tế dân chủ nhân dân có khả năng tự cấp tự túc.

-Về văn hóa, giáo dục, thực hiện cải cách giáo dục phổ thông, hướng giáo dục phục vụ kháng chiến và kiến quốc, đặt nền móng cho nền giáo dục dân tộc dân chủ nhân dân.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập bài 25: Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950) (Phần 1) – Lịch sử 9

Check Also

photo 0 1510200251964 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) - Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1 Câu hỏi 1: Vì sao Mĩ chuyển sang thực …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *