Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập bài 32: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( Từ năm 1986 đến năm 2000) – Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 32: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( Từ năm 1986 đến năm 2000) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu hỏi 1: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

* Trong nước:

Trong hơn một thập niên thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1985), cách mạng Việt Nam đạt được những thành tựu và tiến bộ đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn và yếu kém ngày càng lớn, đưa đất nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế, xã hội.

* Thế giới:

Tác động của cách mạng khoa học- kĩ thuật, những thay đổi của tình hình thế giới và trong quan hệ giữa các nước, nhất là đứng trước cuộc khủng hoảng toàn diện ngày càng trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.

Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng tiến lên, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.

Câu hỏi 2: Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

– Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức bước đi và biện pháp thích hợp.

– Đổi mới toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức tư tưởng, văn hóa, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 7: Các nước Mĩ La-tinh ( Phần 2) – Lịch sử 9

Câu hỏi 3: Nhiệm vụ và thành tựu trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 – 1990)?

Trả lời câu hỏi:

– Trong kế hoạch 5 năm (1986 -1990), cả nước tập trung thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

-Kết quả:

+ Từ chỗ thiếu ăn hằng năm, đến năm 1990, đã đáp ứng nhu cầu 1 trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân. Hàng hóa trên thị trường dồi dào, nhất là hàng tiêu dùng, trong đó nguồn hàng sản xuất trong nước tăng. Các cơ sở sản xuất đã gắn chặt với nhu cầu thị trường.

+Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh và mở rộng về quy mô, hình thức. Hàng xuất khẩu tăng ba lần. Từ năm 1989, ta mở rộng thêm hàng xuất khẩu có giá trị lớn như gạo, dầu thô; năm 1989, ta xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo (đứng hàng thứ ba sau Thái Lan và Mĩ).

Câu hỏi 4: Nhiệm vụ và thành tựu trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1991 – 1995)?

Trả lời câu hỏi:

– Trong kế hoạch 5 năm (1991 -1995), cả nước phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, ổn đinh và phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đưa nước ta về cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng.

– Kết quả:

+ Tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông được khắc phục. Kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hằng năm là 8,2%. Nạn lạm phát ở mức cao từng bước bị đẩy lùi.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật - Lịch sử 9

+ Kinh tế đối ngoại phát triển, thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, nguồn vốn đầu tư của nước ngoài tăng nhanh.

+ Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường.

Câu hỏi 5: Nhiệm vụ và thành tựu trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1996 – 2000)?

Trả lời câu hỏi:

– Trong kế hoạch 5 năm (1996 – 2000), mục tiêu đề ra là tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải thiện đời sống nhân dân; năng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế.

– Kết quả:

Nền kinh tế vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm 7%. Nông nghiệp phát triển liên tục, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung và giữ vững ổn định kinh tế, xã hội.

– Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển. Trong 5 năm, xuất khẩu đạt 51,6 tỉ USD, tăng bình quân hàng năm 21%; nhập khẩu đạt 61 tỉ USD, tăng bình quân hằng năm 13,3%; vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đưa vào thực hiện đạt 10 tỉ USD, gấp 1,5 lần so với 5 năm trước.

– Khoa học và công nghệ có bước chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng, hình thức đào tạo và cơ sở vật chất.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ( Phần 2) - Lịch sử 9

– Tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng.

Câu hỏi 6: Những thành tựu về kinh tế – văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000) có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

Những thành tựu đạt được trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000) có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước.

Tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân.

– Củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Câu hỏi 7: Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?

Trả lời câu hỏi:

Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000), bên cạnh đạt được thành tựu và tiến bộ, chúng ta gặp không ít khó khăn và yếu kém trên nhiều mặt:

– Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

– Một số vấn đề văn hóa, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.

– Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, dạo dức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Check Also

nu sinh dep mo95757972 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965) (Phần 3) - Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965) (Phần 3) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 3 Câu hỏi 17: Mục tiêu của kế hoạch Nhà …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *