Home / Tài liệu môn Địa lý / Địa lý lớp 12 / Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 / Đề số 6 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’

Đề số 6 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 32: Cho bảng số liệu sau:

Dân số và sản lượng lương thực của nước ta giai đoạn 1990 – 2010

Năm 1990 1995 2000 2005 2010
Dân số (nghìn người) 66.016,7 71.995,5 77.630,9 82.392,1 86.932,5
Sản lượng lương thực có hạt (nghìn tấn) 19.897,7 26.142,5 34.538,9 39.621,6 44.632,2

( Nguồn:http:// www.gso. gov. vn )

a) Tính sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của nước ta qua các năm theo bảng sô’liệu trên.
b) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và sản lượng lương thực bình quân đầu người của nước ta giai đoạn 1990 – 2010.
c) Rút ra nhận xét cần thiết.

Đáp án

a) Sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của nước ta

Năm 1990 1995 2000 2005 2010
Sản lượng lương thực có hạt bình quân theo đầu người (kg/người) 301,4 363,1 444,9 480,9 513,4

b) Vẽ biểu đồ
– Xử lí số liệu:

Tốc độ tăng trưởng dân số’, sản lượng lương thực và sản lượng lương thực

Năm 1990 1995 2000 2005 2010
Dân số 100,0 109,1 117,6 124,8 131,7
Sản lượng lương thực có hạt 100,0 131,4 173,6 199,1 224,3
Sản lượng lương thực có hạt bình quân theo đầu người 100,0 120,5 147,6 159,6 170,3

c) Nhận xét
– Dân số, sản lượng lương thực và sản lượng lương thực bình quân đầu người của nước ta đều tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng không đều.
+ Dân số tăng gấp 1,32 lần (tăng 31,7%), thấp hơn so với hai chỉ tiêu còn lại. + Sản lượng lương thực tăng 2,24 lần (tăng 124,3%)-
+ Do sản lượng lương thực có tốc độ tăng nhanh hơn dân số nên bình quân lương thực theo đầu người ở nước ta tăng khá nhanh, tăng gấp 1,70 lần (tăng 70,3%).
– Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực còn chậm vì để tăng 1% dân số thì phải tăng 4% sản lượng lương thực. Do đó, để đảm bảo vấn đề an ninh lương thực, một mặt phải đẩy mạnh sản xuất lương thực, mặt khác phải hạ thấp tỉ lệ gia tăng dân số.

>> Xem thêm:  Bộ đề thi luyện học sinh giỏi quốc gia chuyên đề ‘chuyển dịch cơ cấu kinh tế’ – Địa lý 12 (Phần 2)

Câu 33. Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng cao su Việt Nam

(Đơn vị: nghìn tấn)

Năm 1995 2000 2005 2007
Sản lượng cao su 124,7 290,8 481,6 605,8

a) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng cao su của nước ta theo bảng số liệu trên.

b) Nhận xét sự thay đổi sản lượng cao su nước ta giai đoạn 1995 – 2007

Đáp án

a) Vẽ biểu đồ
de so 6 bo de thi on luyen hoc sinh gioi lop 12 mon dia ly chuyen de van de phat trien nong nghiep - Đề số 6 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’
b) Nhận xét
Từ năm 1995 đến năm 2007, sản lượng cao su nước ta:
– Tăng liên tục.
– Tăng không đều.

Câu 34. Cho bảng số liệu sau:

Diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm ở nước ta, giai đoạn 1990 – 2010

Năm 1990 1995 2000 2005 2010
Cây công nghiệp hàng năm 542,0 716,7 778,1 861,5 797,6
Cây công nghiệp lâu năm 657,3 902,3 1.451,3 1.633,6 2.010,5

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự biến động diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm ở nước ta, giai đoạn 1990 – 2010.
b) Nhận xét và nêu nguyên nhân của sự phát triển cây công nghiệp nước ta

Đáp án

-Vẽ biểu đồ
5c46ebb20ea1a de so 6 bo de thi on luyen hoc sinh gioi lop 12 mon dia ly chuyen de van de phat trien nong nghiep - Đề số 6 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’
* Nhận xét:
Giai đoạn 1990- 2010:
– Tổng diện tích cây công nghiệp nước ta ngày càng tăng, từ 1199,3 nghìn ha (năm 1990) lên 2808,1 nghìn ha (năm 2010), tăng 1608,8 nghìn ha (tăng gấp 2,34 lần).
– Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng chậm và không ổn định: tăng
255.6 nghìn ha, từ 542,0 nghìn ha (năm 1990) lên 797,6 nghìn ha (năm 2010), tăng gấp 1,47 lần. Giai đoạn 2005 – 2010, diện tích cây công nghiệp hàng năm giảm.
– Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh và liên tục, từ 657,3 nghìn ha (năm 1990) lên 2010,5 nghìn ha (năm 2010), tăng 1.353,2 nghìn ha (tăng gấp
3.6 lần).
– So với diện tích cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp lâu năm có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn.
* Những nhân tố tác động mạnh mẽ đến sự phát triển cây công nghiệp nước ta:
– Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển cây công nghiệp (khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, có nhiều loại đất thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp, nguồn nước tưới dồi dào,…), nhưng những tiềm năng này mới chỉ được khai thác một phần.
– Nguồn lao động dồi dào (vì việc trồng và chế biến sản phẩm cây công nghiệp đòi hỏi nhiều lao động).
– Việc đảm bảo an ninh lương thực đã giúp cho việc chuyển một phần diện tích cây lương thực sang trồng các cây công nghiệp.
– Những chính sách khuyến khích phát triển cây công nghiệp của Nhà nước.
– Sự hoàn thiện công nghiệp chế biến và nâng cao năng lực của các cơ sở chế biến sản phẩm cây công nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cây công nghiệp và sức cạnh tranh của các sản phẩm này trên thị trường thế giới.
– Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm cây công nghiệp có giá trị kinh tế.

>> Xem thêm:  Bộ đề thi học sinh giỏi chuyên đề địa lý dân cư phần đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta (Đề 1)

Câu 35. Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm ở nước ta, giai đoạn 2000 – 2010

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm 2000 2005 2008 2010
Cây công nghiệp hàng năm 778,1 861,5 806,1 797,6
Cây công nghiệp lâu năm 1.451,3 1.633,6 1.885,8 2.010,5

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, Nhà xuất bản Thống kê, 2012)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm ở nước ta giai đoạn 2000 – 2010.
b) Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta giai đoạn 2000 – 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

Đáp án

a) Vẽ biểu đồ
– Xử lí số liệu:

Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm ở nước ta, giai đoạn 2000 – 2010 (%)

Năm 2000 2005 2008 2010
Cây công nghiệp hàng năm 34,9 34,5 29,9 28,4
Cây công nghiệp lâu năm 65,1 65,5 70,1 71,6

– Vẽ biểu đồ
5c46ebb228353 de so 6 bo de thi on luyen hoc sinh gioi lop 12 mon dia ly chuyen de van de phat trien nong nghiep - Đề số 6 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’
b) Nhận xét và giải thích
* Nhận xét
-Có sự chuyển dịch nhưng còn chậm.
– Xu hướng chuyển dịch: tăng tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm, giảm tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm.
* Giai thích
– Chuyển dịch theo xu thế chung của sản xuất nông nghiệp.
– Do cây công nghiệp lâu năm đem lại hiệu quả cao hơn so với cây công nghiệp hàng năm; trong hoàn cảnh nước ta có nhiều thuận lợi về trồng cây công nghiệp lâu năm và thị trường nước ngoài được mở rộng.
Xem thêm:

Check Also

hoaphuong 25 310x165 - Đề thi dành cho học sinh giỏi môn Địa lý 12 chuyên đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp" - Phần 2

Đề thi dành cho học sinh giỏi môn Địa lý 12 chuyên đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp" – Phần 2

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 8. Nêu những nguyên nhân dẫn đến …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *