Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi bài tập phần chương 1: Các thí nghiệm của Menden – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần chương 1: Các thí nghiệm của Menden – Sinh học 9

Đề thi:

Câu 1: Trình bày các khái niệm sau: Tính trạng, Cặp tính trạng, kiểu hình, kiểu gen.

Câu 2. Vì sao nói phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là một phương pháp độc đáo?

Câu 3. Việc sử dụng cây đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu di truyền có ưu điểm gì?

Câu 4. Hãy phát biểu nội dung của quy luật phân li. Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li.

Câu 5. Thế nào là cơ thể dị hợp? Cơ thể dị hợp được sinh ra bằng cách nào?

Đáp án: 

Câu 1: Trình bày các khái niệm sau: Tính trạng, Cặp tính trạng, kiểu hình, kiểu gen

Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể, giúp chúng ta phân biệt được cá thể này với cá thể khác.

Ví dụ: ở cây đậu Hà Lan có thân cao, quả lục, hạt vàng, chịu hạn tốt.

  1. Cặp tính trạng là hai trạng thái khác nhau của cùng 1 tính trạng.

Ví dụ: ở đậu Hà Lan có cặp tính trạng hạt trơn và hạt nhăn.

  1. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

Trong các bài tập di truyền, khi nói tới kiểu hình của một cơ thể, người ta chỉ xét những tính trạng có liên quan.

Ví dụ: kiểu hình tóc thẳng, kiểu hình tóc quăn.

  1. Kiểu gen là tổ hợp tất cả các gen trong tế bào của cơ thể.
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi bài tập về đột biến gen - Sinh học 9

Trong các bài tập di truyền, khi nói tới kiểu gen người ta chỉ xét kiểu gen của một vài tính trạng đang được quan tâm.

Ví dụ: Kiểu gen AA quy định cây cao, aa quy định cây thấp.

Câu 2. Vì sao nói phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là một phương pháp độc đáo?

Hướng dẫn trả lời

Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là một phương pháp độc đáo. Vì:

–        Chọn đối tượng thí nghiệm là đậu Hà Lan: Tự thụ phấn nghiêm ngặt —* dễ tạo dòng thuần, thời gian sinh trưởng ngắn (3 tháng), có nhiều tính trạng tương phản dẫn đến dễ theo dõi kết quả.

–        Phương pháp phân tích cơ thể lai:

+ Tạo các cơ thể thuần chủng.

+ Lai các cơ thể thuần chủng đối lập nhau về từng cặp tính trạng.

+ Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng trên’Con cháu của từng cặp bố mẹ.

+ Dùng thông kê toán học phân tích số liệu thu được, rút ra quy luật di truyền.

+ Việc tìm ra phép lai phân tích để kiểm tra tính thuần chủng của giống lai cũng là điểm đặc biệt trong phương pháp của Menđen.

Câu 3. Việc sử dụng cây đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu di truyền có ưu điểm gì?

Hướng dẫn trả lời Sử dụng đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu có ưu điểm:

  • Cây đậu Hà Lan tự thụ phấn nghiêm ngặt nên dễ tạo ra dòng thuần chủng.
  • Dễ tiến hành lai giữa các cặp bố mẹ theo mong muốn. Nếu các cá thể giao phân ngẫu nhiên (không tự thụ phấn) thì khó có thể ngăn cản sự phát tán hạt phân giữa các cá thể làm cho các phép lai không có kết quả chính xác.
>> Xem thêm:  Đề thi tổng hợp các câu hỏi quan trọng của gen ( tiếp theo ) – Sinh học 9

Câu 4. Hãy phát biểu nội dung của quy luật phân li. Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li.

Hướng dẫn trả lời

  • Nội dung quy luật phân li: Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp Do sự phân li đồng đều của cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa một alen của cặp.
  • Cơ sở tế bào học của quy luật phân li:

+ Trong tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng nên các gen cũng tồn tại thành từng cặp.

+ Khi giảm phân, mỗi giao tử chỉ chứa 1 NST trong cặp tương đồng nên chỉ chứa 1 gen trong cặp alen tương ứng.

+ Các nhà khoa học đã xác định được vị trí của nhiều gen trên NST và vị trí xác định của gen trên NST được gọi là  gen.

  • Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li:

Quá trình giảm phân diễn ra bình thường, không có đột biến xảy ra.

Câu 5. Thế nào là cơ thể dị hợp? Cơ thể dị hợp được sinh ra bằng cách nào?

Hướng dẫn trả lời

  • Cơ thể dị hợp là cơ thể mang cặp gen dị hợp. Cặp gen dị hợp là cặp gen gồm 2 alen khác nhau. Ví dụ cơ thể có kiểu gen Aa; cơ thể có kiểu gen AABb; Cơ thể có kiểu gen AaBB;….
  • Cơ thể dị hợp được sinh ra bằng 2 cách:

+ Tiến hành phép lai giữa 2 cơ thể thuần chủng có kiểu gen khác nhau. Ví dụ phép lai giữa cơ thể AABB và cơ thể aabb.

>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Nhiễm sắc thể ( tiếp theo 1 ) – Sinh học 9

+ Tiến hành gây đột biến các cá thể thuần chủng sẽ làm phát sinh dạng dị hợp. Ví dụ gây đột biến cơ thể AABB thì sẽ làm phát sinh cơ thể dị hợp có kiểu gen AaBB.

Check Also

hot thoi gian nghi hoc cua oc1 310x165 - Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi:  Câu 1. Tại sao từ 4 loại nuclêôtit lại có thể tạo nên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *