Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 / Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Hô hấp ở thực vật – Sinh học 11

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Hô hấp ở thực vật – Sinh học 11

Câu 1. Trình bày tóm tắt các giai đoạn và viết phương trình tổng quát của quá trình đường phân.

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Tóm tắt các giai đoạn của quá trình đường phân:
 • Đầu tiên là hoạt hoá phân tử đường bằng cách tạo ra các este phôtphat.
 • Tiếp đến là phân cắt phân tử đường thành hai phân tử đường c3 là A1PG (anđêlyt phôlpho glixêric).
 • Tiếp theo là oxi hoá A1PG Ihành APG và tạo ATP
 • Cuôi cùng là sự biến đổi APG thành
 1. Phương trình tổng quát của quá trình đường phân là:

C6H,206+ 2 NAD* + 2ADP + 2H3PO4 -> 2 CH3COCOOH + 2 ATP +

2NADH+2H*

Câu 2. Trình bày tóm tắt diễn biến của giai đoạn hô hấp hiếu khí (chu trình Crep)

HƯỚNG DẪN GIẢI

 • Trước tiên là phản ứng khử cacbôxyn hoá oxi của axit  với sự tham gia của coenzim A và NAD tạo axêtyn CoA, NADH và giải phóng C02.
 • Sau đó, axit  biến đổi thành axit izôxitric.
 • Tiếp theo, àxit sucxinic bị oxi hoá tạo ra axit íumaric.
 • Cuối cùng, axit íumaric được hidrat hoá tạo axit malic. Axit này bị oxi hoá thành axit oxaloaxêtic.

Câu 3. Hô hấp là gì? Nêu vai trò của quá trình hô hấp đối với đời sống cây trồng.

HƯỚNG DẪN GIẢI

L Hô hấp là gì?

Là quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

C6Hl2Ofi + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng)

 • Vai trò của quá trình hô hấp:
 • Phân giải một phân tử C6H|20fi qua quá trình hô hấp hiếu khí sẽ giải phóng tối đa 38 ATP.
 • Khi bê gãy liên kết cao năng trong một phân tử ATP sẽ giải phóng từ 7-10 K.calo. Do vậy, hiệu suất hô hấp đạt 50% so với năng lượng chứa trong một phân tử glucôzơ là 674K.calo. Nguồn năng lượng này, cung cấp cho mọi hoạt động sống của cây trồng như hút nước, hút khoáng, quang hợp, hô hấp, sinh trường, phát triển, cảm ứng…
 • Ngoài ra, quá trình hô hấp còn tạo ra nhiều sản phẩm trung gian, từ đó tổng hợp nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng khác như lipit, protein
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi chuyên đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng (tiếp) – Sinh học 11

Câu 4. Hô hấp sáng là gì? Hiện tượng này thường xảy ra ở nhóm thực vật nào? Nêu hiệu quả và biện pháp khắc phục hô hấp sáng.

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Hô hấp sáng:

Hô hấp sáng là phần hô hấp được tăng thêm dưới tác động của ánh sáng (quang hô hấp).

Nhóm thực vật xảy ra hồ hấp sáng thuộc nhóm thực vật c3, vì ở thực vật c3 quá trình hình thành đường và cố định C02 xảy ra cùng một nơi

 1. Hậu quả:

Tiêu hao sản phẩm quang hợp mà không tạo ATP. Một phần cacbon được đồng hoá bị mất khi tạo các sản phẩm trung gian. Do vậy, năng suất cây trồng giảm xuống (từ 20 – 50% sản phẩm quang hợp).

Tuy vậy, hô hấp sáng không đơn thuần bất lợi, vì quá trình này hình thành một số axit amin cho cây như glixin, serin.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Điều chỉnh nồng độ oxi giảm xuống 5% sẽ hạn chế hô hấp sáng.

Chọn thực vật không chức năng ribulôzô diphôtphat oxigenaza.

Chọn loại thực vật có khả năng cao trong việc đồng hoá lại khí CO2 được sinh ra do hô hấp sáng.

Câu 5.

 1. Hệ sô” hô hấp là gì? Ý nghĩa của việc xác định hệ số hô hấp?

 2. Giải thích tại sao hiệu quả năng lượng trong hô hấp hiếu khí lớn hơn lên men.

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Hệ số hô hấp là gì? V nghĩa của hệ số hô hấp:
 2. Hệ số hô hấp: Là tỉ số giữa lượng khí CO2 cây thải ra và năng lượng khí CO2 cây hút vào.
 3. Ý nghĩa của việc xác định hệ sốhô hấp: Cho biết nguyên liệu thực vật đang sử dụng ỉà ỉoại chât hữu cơ nào.
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi câu hỏi lý thuyết phần Quần thể sinh vật ( tiếp) – Sinh học 11

Trong bảo quản nông sản, giúp con người định hướng và đề ra biện pháp bảo quản thích hợp.

 1. Hiệu quả năng lượng trong hô hấp hiếu khí lớn hơn lên men:

Trong hệ hô hấp hiếu khí có chuỗi vận chuyển điện tử (chuỗi hô hấp) hình thành các coenzin dạng khử là NADH2 và FADH2

Ị Trong hô hấp hiếu khí, chất hữu cơ được phân giải gần như hoàn toàn.

Từ khóa tìm kiếm:

 • https://hoccham com/de-thi-hoc-sinh-gioi-bai-tap-phan-ho-hap-o-thuc-vat-sinh-hoc-11 html

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 6 310x165 - Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 11

Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 11

Đề thi:  Câu 1. Số hạt trong quả được quyết định bởi số Nhụy trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *