Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Nhiễm sắc thể ( tiếp) – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Nhiễm sắc thể ( tiếp) – Sinh học 9

Đề thi:

Câu 6: Hãy nêu đặc điểm của nguyên phân.

Câu 7: Hãy nêu đặc điểm của giảm phân.

Câu 8: Trình bày cơ chế xác định giới tính ở các loài thú và người.

Câu 9: Liên kết gen là gì? Vì sao liên kết gen là phổ biến? Liên kết gen có ý nghĩa gì?

Câu 10: Thế nào là NST kép? Thế nào là cặp NST tương đồng? Phân biệt NST kép và cặp NST tương đồng.

Đáp án: 

Câu 6: Hãy nêu đặc điểm của nguyên phân.

Hướng dẫn trả lời

  • Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng (xôma) và tế bào sinh dục sơ khai.
  • Ờ phân bào nguyên phân, tế bào con có bộ NST giống nhau và giống tế bào mẹ là nhờ 3 quá trình: NST nhân đôi thành NST kép (diễn ra vào giai đoạn chuẩn bị của quá trình phân bào); mỗi NST kép tách nhau ra thành 2 NST đơn và phân li về hai cực tế bào (diễn ra vào kỳ sau của phân bào); hình thành 2 tế bào con. Nếu một trong ba quá trình đó diễn ra không bình thường thì tế bào con sẽ có bộ NST khác nhau và khác tế bào mẹ.

I Nguyên phân là cơ chế giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển. Nguyên phân giúp cơ thể sinh sản vô tính. Các phương pháp giấm, chiết, ghép cành, nuôi cấy mô đều dựa trên cơ sở nguyên phân.

Câu 7: Hãy nêu đặc điểm của giảm phân.

Hướng dẫn trả lời

S Giảm phân xảy ra ở tế bào sinh dục chín để tạo các giao tử.

I Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp nhưng chỉ có 1 lần nhân đôi NST, cho ra 4 tế bào con đều mang bộ NST đom bội (n).

+ Trong quá trình sinh tinh: cả 4 tế bào đơn bội phát triển thành 4 tinh trùng.

+ Trong quá trình sinh trứng: chỉ có 1 tế bào đơn bội (n) phát triển thành trứng, còn 3 tế bào đơn bội còn lại tạo thành thể định hướng.

Cơ thể bố, mẹ giảm phân tạo giao tử đơn bội (n). Qua thụ tinh, một giao tử đơn bội (n) của bố kết hợp với một giao tử đơn bội (n) của mẹ tạo nên hợp tử lưỡng bội (2n). Hợp tử lưỡng bội nguyên phân và phát triển thành cơ thể. Sự kết hợp giữa 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là cơ sở quan trọng được duy trì ổn định bộ NST lưỡng bội của loài.

Câu 8: Trình bày cơ chế xác định giới tính ở các loài thú và người.

Hướng dẫn trả lời

  • Trong các tế bào lưỡng bội (2n) của loài, bên cạnh các NST thường (kí hiệu là A) tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau ở cả hai giới tính, còn có một cặp NST giới tính là XX hoặc XY.

Ví dụ trong tế bào lưỡng bội của người nam có 22 cặp NST thường (44 A) và một cặp NST giới tính XY. Ở nữ có 44A và 1 cặp XX.

  • Gen quy định các tính trạng giới tính được sắp xếp trên NST giới tính.
  • Thuyết NST xác định giới tính không loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố môi trường trong và ngoài lên sự phân hóa giới tính. Ví dụ ở tằm, hợp tử có NST XY phát triển thành tằm cái nhưng khi nuôi ở điều kiện nhiệt độ thấp thì hợp tử XY phát triển thành tằm đực.
>> Xem thêm:  Đề thi tổng hợp các câu hỏi quan trọng của gen ( tiếp theo 3) – Sinh học 9

Câu 9: Liên kết gen là gì? Vì sao liên kết gen là phổ biến? Liên kết gen có ý nghĩa gì?

Hướng dẫn trả lời

  • Liên kết gen là hiện tượng các gen cùng nằm trên một NST thì di truyền cùng nhau (liên kết với nhau).

I Liên kết gen là một hiện tượng phổ biến vì: Trong tế bào của mỗi loài sinh vật, số lượng gen nhiều hơn rất nhiều lần so với số lượng NST nên trên cùng một NST mang rất nhiều gen.

  • Di truyền liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững giữa các nhóm tính trạng. Làm cho các nhóm tính trạng luôn di truyền cùng nhau.

Câu 10: Thế nào là NST kép? Thế nào là cặp NST tương đồng? Phân biệt NST kép và cặp NST tương đồng.

Hướng dẫn trả lời

  • NST kép là NST được tạo ra từ sự nhân đôi NST đơn. Mỗi NST kép gồm 2 crômatit giống hệt nhau và dính nhau ở tâm động.
– Cặp NST tương đồng gồm 2 NST độc lập với nhau, giống nhau về hình dạng, kích thước, một chiếc có nguồn gốc từ bố và một chiếc có nguồn gốc từ mẹ.
NST kép Cặp NST tương đồng
1 Chỉ là 1 NST gồm 2 crômatit giống nhau, dính ở tâm động.

–   Mang tính chất 1 nguồn gốc

–      2 crômatit hoạt động như một thể thống nhất

1 Gồm 2 NST độc lập giống nhau về hình dạng, kích thước.

–   Mang tính chất 2 nguồn gốc.

–   Hai NST hoạt động độc lập với nhau

Check Also

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi:  Câu 1. Tại sao từ 4 loại nuclêôtit lại có thể tạo nên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *