Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 / Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Phân bào (tiếp theo 1) – Sinh học 10

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Phân bào (tiếp theo 1) – Sinh học 10

Đề thi:

Câu 21. Bộ NST của loài là 2ii. Tế bào sinh dục của loài tham gia quá trình giảm phân. Hãy điền vào bảng theo n về số NST, số crômatit, số tâm động có trong 1 tế bào qua mỗi kì của quá trình giảm phân.

Số N.S.T

Số Crômatit

Số tâm động

Kì trước I

Kì giữa I

Kì sau I

Kì cuối 1

Kì trước II

Kì giữa II

Kì sau II

Kì cuối II

Câu 22. Loài người có 2n = 46.

 Xét 1 tế bào sinh dục của loài trải qua giảm phân. Hãy xác định số NST, số crômatity số tâm động có trong 1 tế bào tại các kì:

 1. Kì giữa /. mụ I.

 2. Kì trước //. cuối II.

 3. Xét 5 tế bào sinh dục đực của loài trên có cặp NST giới tính XY, trải qua nguyên phân một số lần tạo ra các tế bào Cơ/I. Tất cả tế bào con đều giảm phân. Tại một thời điểm, người ta được 3680 NST đơn đang phân li về hai cực của các

 4. Những tế bào này đang ở kì nào của giảm phân?

 5. Có bao nhiêu tế bào như vậy?

 6. Tế bào sinh dục ban đầu đã nguyên phân bao nhiêu lần?

 7. Số tinh trùng được sinh ra từ nhóm tế bào trên.

 8. Số NST giới tính Y có trong tất cả các tinh trùng.

Câu 23. Sau đây là sơ đồ mô tả mỗi giai đoạn của quá trình phân bào.

Sơ đồ trên minh họa giai đoạn nào của quá trình phân bào?
Nếu bộ NST của loài nói trên là 2n = 8 thì sơ đồ trên mô tả giai đoạn nào của sự phân bào?

 1. Cho rằng sơ đồ trên mô tả quá trình nguyên phân thì sau giai đoạn trên sẽ xảy ra điều gì?

Câu 24. Ở thỏ có bộ lưỡng bội 2n = 44.

 1. 5 tế bào sinh dục của loài trải qua nguyên phân liên tiếp 5 lần. 25% số tế bào con tham gia giảm phân. Xác định:

 2. Số giao tử được sinh ra qua giảm phân.

 3. Số NST đơn có trong các giao tử;

 4. Nếu hiệu suất thụ tinh của giao tử bằng 12,5% đã tạo 20 hợp tử thì cá thể ta xét có giới tính đực hay cái? Vì sao?

 5. Tại cơ quan sinh dục khác của một cá thể\ Xét 10 tế bào đều nguyên phân số lần bằng nhau các tế bào con đều trải qua giảm phân, quá trình này số NST trong các thể cầu bị thoái hóa là 10560. Hãy xác định:

 6. Số tế bào sinh trứng tham gia giảm phân.

 7. Số NST trong các giao tử được sinh ra.

 8. Số  lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục cái.

Câu 25.                

Xét 8 tế bào sinh dục sơ khai đực đều nguyên phân 4 đợt liên tiếp. Các tế bào con đều trải qua giảm phân. Quá trình thụ tinh hình thành được 128 hợp tử. Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.

 1. Xét 3 tế bào sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân 6 đợt liên tiếp. 25% số tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Quá trình thụ tinh cho 24 hợp tử. Tính hiệu suất thụ tinh của trứng.

  Đáp án: 

Câu 21. Bộ NST của loài là 2ii. Tế bào sinh dục của loài tham gia quá trình giảm phân. Hãy điền vào bảng theo n về số NST, số crômatit, số tâm động có trong 1 tế bào qua mỗi kì của quá trình giảm phân.

Số N.S.T

Số Crômatit

Số tâm động

Kì trước I

Kì giữa I

Kì sau I

Kì cuối 1

Kì trước II

Kì giữa II

Kì sau II

Kì cuối II

HƯỚNG DẪN GIẢI

Đáp án:

Số ST Số Crômatit Số tâm động
Kì trước I 2n (kép) 4n 2n
Kì giữa I 2n (kép) 4n 2n
Kì sau 1 2n(kép) 4n 2n HH
Kì cuối I n(kép) 2n ‘á
Kì trước n(kép) 2n n
Kì giữa n (kép) 2n n
Kì sau 2n (đớn) 0 2n
Kì cuối n(đơn) 0 n

Câu 22. Loài người có 2n = 46.

 Xét 1 tế bào sinh dục của loài trải qua giảm phân. Hãy xác định số NST, số crômatity số tâm động có trong 1 tế bào tại các kì:

 1. Kì giữa /. mụ I.

 2. Kì trước //. cuối II.

 3. Xét 5 tế bào sinh dục đực của loài trên có cặp NST giới tính XY, trải qua nguyên phân một số lần tạo ra các tế bào Cơ/I. Tất cả tế bào con đều giảm phân. Tại một thời điểm, người ta được 3680 NST đơn đang phân li về hai cực của các

 4. Những tế bào này đang ở kì nào của giảm phân?

 5. Có bao nhiêu tế bào như vậy?

 6. Tế bào sinh dục ban đầu đã nguyên phân bao nhiêu lần?

 7. Số tinh trùng được sinh ra từ nhóm tế bào trên.

 8. Số NST giới tính Y có trong tất cả các tinh trùng.

 Giải

 1. Kì giữa I:

Số NS Bật 16 NST (kép l )

Số crômatit: có 46 X 2 = 92 crômatil.

Sô” lâm động: có 46 tâm động.

 1. Kì sau I

I Số NST: có 46 NST kép (mỗi cực tế bào có 23 NST)

I Số crômatit: có 46 X 2 = 92 crômatit.

I Số tâm động: CÓ 46 tâm động.

 1. Kì trước II:
 • Số NST: 46: |= 2Ị
 • Số crômatit: có 23 X 2 = 46 crômatit.
 • Số tâm động: có 23 tâm động, đ) Kì cuối II:
 • Số NST: có 23 NST đơn.
 • Số crômatit: Không có.
 • Số tâm động: có 23 tâm động.
 1. Giai đoạn phân bào:
 • Các NST phân li về 2 cực tế bào nên đây là kì sau lần phân bào thứ hai.
 1. Số tế bào được quan sát:
 • Mỗi tế bào đơn bội ở kì sau II có 46 NST đơn.
 • Vậy, số tế bào ở kì sau II: 3680: 46 = 80 tế bào.
 1. Số lần nguyên phân của tế bào sinh tinh:
 • Mỗi tế bào, sau giảm phân I tạo 2 tế bào con.
 • Sô” tế bào tham gia giảm phân: 80: 2 = 40 tế bào.
 • Gọi k là số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục đực ban đầu, k nguyên dương,
>> Xem thêm:  Đề thi phần Phân Bào ( tiếp theo) – Sinh học 10

Ta có: 5 X 2k = 40 => k = 3.

Vậy, mỗi tế bào ban đầu nguyên phân liên tiếp 3 lần.

 1. Số tinh trùng:

ị Mỗi tế bào sinh tinh qua giảm phân tạo 4 tinh trùng.

I Vậy, sô” tinh trùng được sinh ra qua giảm phân: 40 X 4 = 160 tinh trùng.

 1. Số NST giới tính Y:
 • Sô” lượng tinh trùng mang NST X và Y bằng nhau.
 • Vậy, số NST giới tính Y trong các tinh trùng là:

160: 2 = 80 (NST giới tính n

Câu 23. Sau đây là sơ đồ mô tả mỗi giai đoạn của quá trình phân bào.

Sơ đồ trên minh họa giai đoạn nào của quá trình phân bào?
Nếu bộ NST của loài nói trên là 2n = 8 thì sơ đồ trên mô tả giai đoạn nào của sự phân bào?

 1. Cho rằng sơ đồ trên mô tả quá trình nguyên phân thì sau giai đoạn trên sẽ xảy ra điều gì?

 2. Giai đoạn phân bào:

B Trong sơ đồ, các NST đơn đang phân li về hai cực của tế bào.

+ Nếu là nguyên phân thì đây là kì sau.

+ Nếu 111 giảm phân thì đây là kì sau 2.

 1. Giai đoạn phân bào nếu 2n = 8:

+ Trong nguyên phân, vào kì sau phải có tại đầu mỗi cực 8 NST đơn (mâu thuẫn).

4- Vậy, nếu 2n = 8 thì tế bào đang ở kì sau 2 của quá trình giảm phân.

 1. Nếu là quá trình nguyên phân thì sau giai đoạn trên các NST đơn tháo xoắn, dãn dài ra; thoi phân bào biến mất; màng nhân và nhân con dần dần tái hiện.

Câu 24. Ở thỏ có bộ lưỡng bội 2n = 44.

 1. 5 tế bào sinh dục của loài trải qua nguyên phân liên tiếp 5 lần. 25% số tế bào con tham gia giảm phân. Xác định:

 2. Số giao tử được sinh ra qua giảm phân.

 3. Số NST đơn có trong các giao tử;

 4. Nếu hiệu suất thụ tinh của giao tử bằng 12,5% đã tạo 20 hợp tử thì cá thể ta xét có giới tính đực hay cái? Vì sao?

 5. Tại cơ quan sinh dục khác của một cá thể\ Xét 10 tế bào đều nguyên phân số lần bằng nhau các tế bào con đều trải qua giảm phân, quá trình này số NST trong các thể cầu bị thoái hóa là 10560. Hãy xác định:

 6. Số tế bào sinh trứng tham gia giảm phân.

 7. Số NST trong các giao tử được sinh ra.

 8. Số  lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục cái.

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Số giao tử:
 • Số tế bào con được sinh ra qua nguyên phân: 5 X 25 = 160 tế bào.
 • Số tế bào tham gia quá trình giảm phân: 160 X 25% = 40 tế bào.
 • Số giao tử được sinh ra:
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi câu hỏi lý thuyết phần Bệnh truyền nhiễm ( tiếp theo) – Sinh học 10

+ Nếu là 40 tế bào sinh tinh, sẽ tạo 40 X 4 = 160 linh trùng.

+ Nếu là 40 tế bào sinh Irứng, sẽ tạo 40 X 1 = 40 trứng.

 1. Số NST đơn trong mỗi giao tử: 44: 2 = 22 NST.
 • Số NST trong các tinh trùng: 160 X 22 = 3520 NST.
 • Số NST trong các trứng: 40 X 22 = 880 NST.
 1. Giới tính của cá thể:
 • Số giao tử được sinh ra từ 40 tế bào thực hiện giảm phân:

20×100 RỊ9H                                            ■

——— = 160 giao tử.

12,5

I Số giao tử được sinh ra từ 1 tế bào: 160: 40 = 4 giao tử.

 • Một tế bào qua giảm phân tạo 4 giao tử. Vậy, đây là các tế bào sinh tinh của cá thể đực.

Số tế bào sinh trứng:

 • Số thể cầu bị thoái hóa:  thể cầu.
 • Số tế bào sinh trứng cũng là số trứng được sinh ra: 480131160 tế bào.
 1. Sô” NST trong các giao tử: 160 X 22 = 3520 NST.
 2. Số lần nguyên phân:

Gọi X là số  lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục cái.

(x là số nguyên dương).

Ị Ta có: 10 X 2′ 1160. Suy ra X = 4.

Câu 25.                

Xét 8 tế bào sinh dục sơ khai đực đều nguyên phân 4 đợt liên tiếp. Các tế bào con đều trải qua giảm phân. Quá trình thụ tinh hình thành được 128 hợp tử. Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.

 1. Xét 3 tế bào sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân 6 đợt liên tiếp. 25% số tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Quá trình thụ tinh cho 24 hợp tử. Tính hiệu suất thụ tinh của trứng.

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng:

+ Số tế bào sinh tinh: 8 X 24 = 128 tế bào.

+ Số tinh trùng sinh ra qua giảm phân: 128 X 4 = 512 tinh trùng.

+ Hiệu suất thụ linh của linh trùng: -—.100% = 25%.

 1. Hiệu suất thụ tinh của trứng:

+ Số tế hào sinh dục sơ khai cái sau nguyên phân: 3 X 26 = 192 tế bào.

+ Số tố bào sinh trứng cũng là số trứng được thụ tinh: 192 X 25% = 48 tế bào trứng. + Hiệu suất thụ tinh của trứng: (24: 48) X 100% = 50%.

Xem thêm:

Đề thi phần Phân Bào – Sinh học 10

Đề thi phần Phân Bào ( tiếp) – Sinh học 10

Check Also

thaohuyen8 3713562 310x165 - Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo 4)

Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo 4)

Đề thi:  Câu 225. Câu phát biểu nào sau đây là đúng? Tế hào bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *