Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 / Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Phân bào (tiếp theo 4) – Sinh học 10

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Phân bào (tiếp theo 4) – Sinh học 10

Đề thi:

Đề 35: (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

Một số tế bào sinh dục sơ khai của có thể động vật đang ở vùng sinh sản thực hiện phân bào liên tiếp một số đợt bằng nhau đã hình thành nên 5120 tếbào con ở thế hệ tế bào cuối cùng. Các tế bào con sinh ra đều bước vào vùng chín giảm 150 phân tạo giao tử. Các giao tử sinh ra đều thụ tinh với hiệu suất 1,5625% để hình thành 320 hợp tử.

Xác định số tế bào sơ khai ban đầu và số lần phân bào của mỗi tếbào. Biết số đợt phân bào của mỗi tế bào gấp đôi số tế bào ban đầu.

Giới tính của cơ thể chứa tế bào trên.
số tế bào sinh giao tử của giới kia, biết hiệu suất thụ tinh là 6,25%.

Nêu vào kì giữa của lần phân bào cuối của các tc” bào sơ khai trên người tai xác định được 40960 erômatit.
d1. Xác định bộ NST 2n và tên loài.

d2. Số NST bị hao phí trong quá trình giảm phân và thụ tinh tạo các hợp tử trên?

Nêu tế bào của loài khi phát sinh giao tử không có đột Mỗi cặp NST tương đồng đều có cấu trúc khác nhau. Có trao đổi chéo xảy ra lại 1 điểm trên 3 cặp NST thì: tối đa xuất hiện bao nhiều loại giao tử?

c2. tối đa xuất hiện bao nhiêu loại tổ hợp khác nhau về nguồn gốc NST?

c3. Nêu tối đa trong loài xuất hiện 65536 kiểu tổ hợp giao tử thì xảy ra hiện tượng gì trong giảm phân? Giả thiết mọi diễn biến NST của tế bào đực và cái là như nhau.

Câu 38. 

Một hợp tử có hàm lượng ADN trong nhân là 6.10’l2g được thụ tinh nhân tạo trong môi trường dinh dưỡng thích hợp; khi đã sử dụng hết nguyên liệu tương đương 378.10 l2g ADN thì đợt phân bào cuối cùng vừa kết thúc một chu kì tế bào; thời gian từ lúc hợp tử hình thành cho đến thời điểm này là 168 giờ. Biết rằng tỉ lệ về thời gian giữa kì trung gian và kì phân bào là 6: 1 và tỉ lệ giữa các kì của giai đoạn phân bào là 7: 3: 3: 7

Tính số đợt phân bào của hợp tử trong thời gian trên. Ở thời điểm 114 giờ 6 phút kể lừ lúc hình thành hợp tử thì số tế bào là bao nhiêu? Hàm lượng ADN trong mỗi tế bào là bao nhiêu? Trạng thái của NST như thế nào?

Câu 39. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

Trong vùng sinh sản của một cơ thể động vật có 4 tế bào sinh dục sơ khai gọi là A, B, c, D. Trong cùng một thời gian cả 4 tế bào này sinh sản liên tục để tạo các tế bào sinh dục sơ khai khác đã đòi hỏi môi trường cung cấp 2652 NST đơn. Các tế bào sinh dục sơ khai này vào vùng chín hình thành các tế bào sinh giao tử. Trong quá trình tạo giao tử lại đòi hỏi môi trường cung cấp 2964 NST đơn. Các giao tử tạo ra có 12,5% tham gia thụ tinh tạo được 19 hợp tử.

Xác định tên và giới tính của động vật này.
Số lượng tế bào con sinh ra từ tế bào sinh dục sơ khai A bằng — số lượng tế bào con sinh ra từ tế bào sinh dục sơ khai B. số lượng tế bào con của tế bào c bằng số lượng tế bào con của tế bào D và bằng bình phương số tế bào của tế bào B). Hãy so sánh tốc độ sinh sản của 4 tế bào A, B, c, D đó.

Câu 40. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

Ở sinh vật có bộ NST lưỡng bội là 2n. Tế bào (I) nguyên phân một số lần tạo ra số tế bào con gấp 8 lần bộ NST lưỡng bội của chính nó. tế bào (II) có sẽ lần nguyên phân chỉ bằng nửa số lần của tế bào (I). kết quả số NST mới tạo thành ở cả hai nhóm tế bào tính ra là 560 NST đơn. Nhóm tế bào (I) tiếp tục giảm phân tạo tinh trùng. Nhóm tế bào (II) nguyên phân tiếp một số lần nữa mới giảm phân tạo ra trứng. Khả năng thụ tinh của tinh trùng là 50% và của trứng là 100%. Xác định: số lần nguyên phân của tếbào (I) và (II)?
Bộ NST lưỡng bội của sinh vật? Đây là loài nào?
số NST mới tạo thành từ lúc nhóm tế bào (II) phân bào tiếp để tạo trứng?

Đáp án: 

Đề 35: (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

Một số tế bào sinh dục sơ khai của có thể động vật đang ở vùng sinh sản thực hiện phân bào liên tiếp một số đợt bằng nhau đã hình thành nên 5120 tếbào con ở thế hệ tế bào cuối cùng. Các tế bào con sinh ra đều bước vào vùng chín giảm 150 phân tạo giao tử. Các giao tử sinh ra đều thụ tinh với hiệu suất 1,5625% để hình thành 320 hợp tử.

Xác định số tế bào sơ khai ban đầu và số lần phân bào của mỗi tế bào. Biết số đợt phân bào của mỗi tế bào gấp đôi số tế bào ban đầu.

Giới tính của cơ thể chứa tế bào trên.
số tế bào sinh giao tử của giới kia, biết hiệu suất thụ tinh là 6,25%.

Nêu vào kì giữa của lần phân bào cuối của các tế bào sơ khai trên người ta xác định được 40960 erômatit.
d1. Xác định bộ NST 2n và tên loài.

d2. Số NST bị hao phí trong quá trình giảm phân và thụ tinh tạo các hợp tử trên?

Nêu tế bào của loài khi phát sinh giao tử không có đột Mỗi cặp NST tương đồng đều có cấu trúc khác nhau. Có trao đổi chéo xảy ra lại 1 điểm trên 3 cặp NST thì: tối đa xuất hiện bao nhiều loại giao tử?

c2. tối đa xuất hiện bao nhiêu loại tổ hợp khác nhau về nguồn gốc NST?

c3. Nêu tối đa trong loài xuất hiện 65536 kiểu tổ hợp giao tử thì xảy ra hiện tượng gì trong giảm phân? Giả thiết mọi diễn biến NST của tế bào đực và cái là như nhau.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Gọi a là tế bào sơ khai ban đầu.
Gọi X là  đợt nguyên phân của mỗi loại tế” bào. Ta có: 2X = 512
Mà theo đề tài có: X = 2a o a. 22a = 5120 = 5. 2m Từ đó suy ra: a = 5 => X = 2. 5 = 10 Vậy tế bào nguyên phân 10 đợi

Cứ 1 hợp tử cần 1 giao tử$ + 1 giao tử 9 => sẽ có 320 giao tử thực tế thụ tinh
Vậy tổng giao tử hình thành là 320.J00 _ 20480 (giao tử)

1,5625

Vậy 1 tếbào đã tạo được 20480: 5120 = 4 (giao tử)

Cứ 1 tế bào <3* khi giảm phân sẽ hình thành 4 giao tử —> tế bào giới

Như vậy sẽ có 320 trứng thụ tinh -> tổng số trứng hình thành là:
6,25

Cứ 1 tế bào sinh trứng tạo 1 trứng -» có 5120 tếbào sinh giao tử ỹ.

Ta có: 2n. 5. 2x = 40960 => 2n = 8 loài ruồi giấm.
Tổng số NST hao phí là:

[(20480 – 320) + 5120 – 320) + 5120. 3]. 4 = 161280 (NST)

C. Tổng số loại giao tử tối đa là 2n+m (với m là số cặp NST có trao đổi chéo)
=>Tổng số giao tử là 24+3 = 128 (loại giao tử) e2. số kiểu tổ hợp:

Nếu giới 3 có trao đổi chéo còn giới 9 không trao đổi chéo hoặc ngược lại

=> Tổng số kiểu tổ hỢp là 2n 4. 2= 27. 2412048

Nếu $ và 9 đều có trao đổi chéo

Tổng số kiểu tổ hợp là: 2n+m. 2n+m 19116384

c_v Nếu không trao đổi chéo thì tổng tổ hợp tối đa là:

22n = 256 < 65536 => có sự trao đổi chéo. Nếu trao đổi chéo lại 1 điểm trên m cặp NST, ta có:

2n+m. 2n+m 165536 = 216 => 2n + 2m = 16 => m = 4

Nếu trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc trên m cặp NST thì ta có:
m 3m. 2n. 3m th s m = 28 => m Ể z+ (loại)

>> Xem thêm:  Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia - Sinh học 10

Nếu trao đổi chéo tại 2 điểm cùng lúc trên q cặp NST thì ta có:
2n+2q 2,H2q= 216 => 2n + 4q = 16 => q = 2

Vậy đã có trao đổi chéo tại 1 điểm trên 4 cặp NST hoặc có trao đổi chéo tại 2 điểm cùng lúc trên 2 cặp NST trong quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái.

Câu 38. 

Một hợp tử có hàm lượng ADN trong nhân là 6.10’l2g được thụ tinh nhân tạo trong môi trường dinh dưỡng thích hợp; khi đã sử dụng hết nguyên liệu tương đương 378.10 l2g ADN thì đợt phân bào cuối cùng vừa kết thúc một chu kì tế bào; thời gian từ lúc hợp tử hình thành cho đến thời điểm này là 168 giờ. Biết rằng tỉ lệ về thời gian giữa kì trung gian và kì phân bào là 6: 1 và tỉ lệ giữa các kì của giai đoạn phân bào là 7: 3: 3: 7

Tính số đợt phân bào của hợp tử trong thời gian trên. Ở thời điểm 114 giờ 6 phút kể lừ lúc hình thành hợp tử thì số tế bào là bao nhiêu? Hàm lượng ADN trong mỗi tế bào là bao nhiêu? Trạng thái của NST như thế nào?

HƯỚNG DẪN GIẢI.

Số lần nguyên phân của hợp tử:
Gọi k: số lần nguyên phân của hợp tử:

(2k – 1) = 378. 10 ‘2: 6. 10’12 = 63 =í> 2k = 64 = 26 -> k = 6 Vậy hợp tử đã nguyên phân 6 lần.

Khi 1=114 giờ 6 phút
Thời gian của một chu kì tế bào: 168: 6 = 28 giờ.

Gọi t| là thời gian kì trung gian t2 là thời gian của kì phân bào t3 là thời gian của kì trước t4 là thời gian của kì giữa t5 là thời gian của kì sau t6 là thời gian của kì cuối.

MB 6 1 mm

3 3 7 20
=> Kì trước: 84 phút; kì giữa = 36 phút; kì sau 136 phút; kì cuối = 84 phút.

K 114g6p
Khi t = 114 giờ 6 phút ->———– = 4 chu kì + 126 phút —> hợp tử bước vào chu kì 5 với (I3 = 84) + (u = 36) + (t5 = 36 phút)

Các tế bào đang ở đầu kì sau của chu kì phân bào thứ 5 IU số tế bào: 16 tế bào

=> Hàm lượng ADN trong mỗi tế bào: 12. 10″ỉ2g => Trạng thái NST: NST đơn đang tiến về hai cực tế bào.

Câu 39. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

Trong vùng sinh sản của một cơ thể động vật có 4 tế bào sinh dục sơ khai gọi là A, B, c, D. Trong cùng một thời gian cả 4 tế bào này sinh sản liên tục để tạo các tế bào sinh dục sơ khai khác đã đòi hỏi môi trường cung cấp 2652 NST đơn. Các tế bào sinh dục sơ khai này vào vùng chín hình thành các tế bào sinh giao tử. Trong quá trình tạo giao tử lại đòi hỏi môi trường cung cấp 2964 NST đơn. Các giao tử tạo ra có 12,5% tham gia thụ tinh tạo được 19 hợp tử.

Xác định tên và giới tính của động vật này.
Số lượng tế bào con sinh ra từ tế bào sinh dục sơ khai A bằng — số lượng tế bào con sinh ra từ tế bào sinh dục sơ khai B. số lượng tế bào con của tế bào c bằng số lượng tế bào con của tế bào D và bằng bình phương số tế bào của tế bào B). Hãy so sánh tốc độ sinh sản của 4 tế bào A, B, c, D đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Tên và giới tính của động vật này:
Gọi X là số NST của mỗi tế bào sinh dục sơ khai -* Tổng số NST của 4 tế bào A, B, c, D là 4x.

>> Xem thêm:  Bộ đề thi môn Sinh học lớp 10

Khi 4 tế bào này sinh sản đã đòi hỏi môi trường cung cấp 2652 NST.

Vậy: Tổng số NST ở các tế bào sinh giao tử là:

2652 + 4x ==> 4x + 2652 = 2964

4x = 312

1=78

Vậy loài động vật này có bộ NST lưỡng bội 2n = 78 NST => Đó là loài gà.

Số hợp tử được tạo ra là 19 -> có 19 giao tử đã thụ tinh. Tỉ lệ thụ tinh là 12,5%

nên tổng số giao tử được tạo ra do giảm phân là ——– = 152 giao tử.

Trong số’ tế bào sinh giao tử có 2964 NST nên tổng số tế bào sinh giao tử là: 2964 ■■

= 38 tế bào.

Ta có: 2* + 2h + T 2 = 38

Mà: 2h = 2. 2“ ‘

t = 2a= (2b)2 = (2. 2aÝ = 4. 22“ UB

-> 2“ + 2. 2“ + 4. 22* + 4. 22“ = 38 8. 22a + 3. 2“ = 38 Đặt y = 2a với y > O nguyên, chẩn.

Ta có: 8y2 + 3y I 38 = 0  yi = 2; y2 < 0 (loại)

Do đó: 2U = 2 -> a = 1; b = 2; c = d = 4

Vậy: Tốc độ sinh sản của tế bào c bằng tế bào D và gấp 2 lần tế bào B, gấp 4 lần tế bào A.

Câu 40. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

Ở sinh vật có bộ NST lưỡng bội là 2n. Tế bào (I) nguyên phân một số lần tạo ra số tế bào con gấp 8 lần bộ NST lưỡng bội của chính nó. tế bào (II) có sẽ lần nguyên phân chỉ bằng nửa số lần của tế bào (I). kết quả số NST mới tạo thành ở cả hai nhóm tế bào tính ra là 560 NST đơn. Nhóm tế bào (I) tiếp tục giảm phân tạo tinh trùng. Nhóm tế bào (II) nguyên phân tiếp một số lần nữa mới giảm phân tạo ra trứng. Khả năng thụ tinh của tinh trùng là 50% và của trứng là 100%. Xác định: số lần nguyên phân của tếbào (I) và (II)?
Bộ NST lưỡng bội của sinh vật? Đây là loài nào?
số NST mới tạo thành từ lúc nhóm tế bào (II) phân bào tiếp để tạo trứng?

HƯỚNG DẪN GIẢI

số lần nguyên phân của tế bào (I) và (II)

Gọi k là số lần phân bào của tế bào (II) => số lần phân bào của tế bào) là 2k Theo đề bài ta có:

Tế bào (I) sau 2k lần nguyên phân tạo 22k tế bào con và 22 = 8. 2n hay 2n—————-.

Tế bào (II) sau k lần nguyên phân tạo 2k tế bào con => (22k, 2n + (2k – 1 ) 2n = 560 => 2n (22k + 2k – 2) = 560 =>22k (22k + 2k – 2) = 560. 8

Đặt X = 2k với X là số nguyên dương và bội số của 2 => X2 (X2 + X – 2) = 27. 5. 7

=> Biện luận với X = 21, 22, 23 => k = 3

=> số lần phân bào của tế bào (II) là 3 và tế bào (I) là 6

Bộ NST lưỡng bội của sinh vật:

Theo giả thuyết ta có 2n = —— với k = 3

=> 2n =— hay 2n = 8, đây là hộ NST của ruồi giấm

số NST mới tạo thành từ nhóm tế bào (II)
Số tinh trùng tạo thành từ nhóm tế bào (I)

26 = 256 tinh trùng số tinh trùng thụ tinh: 256. 50% = 128 => số trứng tạo thành từ nhóm tế bào (II): 128 Số lần nguyên phân tiếp theo của nhóm tế bào (II):
-— = 16 = 24 => có 4 lần phân bào 8

Vì giảm phân có 1 lần nhân đôi bộ NST nên NST mới tạo thành là:

2n. 8 (24 – 1) + 2n. 8. 24 = 64 (15 + 16) = 1984 NST

Xem thêm:

Đề thi phần Phân Bào – Sinh học 10

Đề thi phần Phân Bào ( tiếp) – Sinh học 10

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Phân bào (tiếp theo 3) – Sinh học 10

Check Also

7128 1494911290046 1013 310x165 - Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo 4)

Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo 4)

Đề thi:  Câu 225. Câu phát biểu nào sau đây là đúng? Tế hào bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *