Home / Tài liệu môn Địa lý / Địa lý lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa 9 chuyên đề "Vùng đồng bằng sông Cửu Long" – Phần 3

Đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa 9 chuyên đề "Vùng đồng bằng sông Cửu Long" – Phần 3

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN:

Câu 16. Vì sao ngành chế biến lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng cao hơn cả?

Gợi ý làm bài
Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về sản xuất lương thực, thực phẩm (chiếm hơn 51,5% sản lượng lúa so với cả nước (năm 2002); hơn 50% sản lượng thủy sản cả nước; nuôi nhiều lợn, gia cầm,…; là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta,…) nên có nguồn nguyên hệu cho công nghiệp chế biến rât đồi dào, tạo điều kiện cho ngành này phát triển và chiếm lí trọng cao nhfú trong cư cấu công nghiệp của vùng.

Câu 17. Thành phố Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Gợi ý làm bài
– Vị trí địa lí: Thành phố cần Thơ cách Thành phố Hồ Chí Mình không xa về phía tây nam, khoảng 200km. cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ sè nối liền Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
– Cần Thơ là thành phố công nghiệp, dịch vụ quan trọng, trong đó Trà Nóc là khu công nghiệp lớn nhất trong toàn vùng; Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng nhất đối với Đồng bằng sông Cửu Long.
– Cảng Cần Thơ vừa là cẳng nội địa vừa là cửa ngõ của Tiểu vùng Mê Công.
– Hiện nay thành phô cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương, với số dân hơn 1 triệu người (năm 2003

Câu 18. Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông cửu Long và cả nước

(Đơn vị: nghìn tấn)

19952000201«
Đồng bằng sông Cửu Long819,21.169,12.999,1
Cả nước1.584,42.250,55.142,7

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả trước, giai đoạn 1995 – 2010.

b) Nhận xét về sự thay đổi sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và nêu vai trò trong sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

Gợi ý làm bài
a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông cửu Long và cả nước, giai đoạn 1995 – 2010

de thi học sinh giỏi cap tỉnh mon dịa 9 chuyen de vung dong bang song củu long phan 3 1 - Đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa 9 chuyên đề "Vùng đồng bằng sông Cửu Long" - Phần 3
b) Nhận xét
– Từ năm 1995 đến năm 2010, sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng, từ 819,2 nghìn tấn (năm 1995) lên 2999,1 nghìn lân (năm 2010), tăng gấp gần 3,7 lần.
– Đồng bằng sông Cửu Long luôn chiếm tỉ trọng cao trong sản xuất thủy sản của cả nước (51,7% năm 1995, 58,3% năm 2010). Đồng bằng song Cửu Long là vùng sản xuất thủy sản quan trọng của cả nước.

Câu 19. Cho bảng số liệu sau:

Diện tích và sản lựợng lúa của Đồng bằng sông cửu Long và cả nước năm 2011

Chỉ sốĐồng bằng sông Cửu LongCả nước
Diện tích (nghìn ha)4.093,07.655,4
Sản lượng(nghìn tấn)23.269,542.398,5
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 xoay quanh vấn đề "Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp"

a) Tính tỉ lệ (%) diện tiích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2011.
b) Vẽ biểu đồ thể tỉiện tỉ lệ diện tỉch và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2011
c) Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực của Đồng bằng sông Cửu Long  đối với cả nước.

Gợi ý làm bài
a)Tính

Tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long so vớỉ cả nước, năm 2011 (%)

Chỉ sốĐổng bằng sông cửu LongCủ nước
Diên tích53,5100,0
Sản lượng54,9100,0

b) Vẽ biểu đồ
Biểu đổ thể hiện tỉ lệ diện tiích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước, năm 2011
5c46ebc3771a6 de thi học sinh giỏi cap tỉnh mon dịa 9 chuyen de vung dong bang song củu long phan 3 1 - Đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa 9 chuyên đề "Vùng đồng bằng sông Cửu Long" - Phần 3
c) Ý nghĩa: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta. Việc sản xuất lương thực ở đây không chỉ đàm bảo nhu cầu lương thực cho cả nước mà còn để xuất khẩu lăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

Câu 20. Cho bảng số liệu sau:

Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước
(Đơn vị: tạ/ha)

Năm199520002002
Đồng bằng sông Hồng44,455,256,4
Đồng bằng sông Cửu Long40,242,346,2
Cả nước36,942,445,9

a) Vẽ biểu đồ hình cột so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông cửu Long và cả nước, giai đoạn 1995 — 2002.
b) Rút ra nhận xét và giải thích năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng so với tìồng bằng sông Cửu Long và cả nước trong giai đoạn trên.

Gợi ý làm bài
a) Vẽ biểu đồ
Biểu đồ thể hiện năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sổng Cửu Long và cả nước, giai đoạn 1995 – 2002
(Tạ/ha)
5c46ebc37e895 de thi học sinh giỏi cap tỉnh mon dịa 9 chuyen de vung dong bang song củu long phan 3 1 - Đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa 9 chuyên đề "Vùng đồng bằng sông Cửu Long" - Phần 3
b) Nhận xét và giải thích
* Nhận xét
Trong giai đoạn 1995 – 2002:
– Năng suất lúa của Đồna bằng sông Hồng qua các năm đều cao hơn năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và cá nước (dẫn chứng’).
– Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng  có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn năng suất lúa của Đồng hồng sông Cửu Long và cả nước (dẫn chứng).
* Giải thích
– Đồng bằng sông Hồng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển cây lúa (đất, nước, khí hậu).
– Đồng bằng sông Hồng có trình độ thâm canh cao nhâí cả nước, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn thiện, lăng cường áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc thâm canh lúa gạo,…

Câu 21. Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thủy sản của cá nước và Đồng bằng sông cửu Long, năm 2000 và năm 2011
(Đơn vị: nghìn tấn)

>> Xem thêm:  Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi xung quanh vấn đề 'Phân bố dân cư và các loại hình quần cư'- Địa lý 9 (Phần 2)
Năm20002011
Cả nước2250,55447,4
Đồng bằng sông Cửu Long1169,13169,7

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước, năm 2000 và năm 2011.
b) Nhận xét và giải thích sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

Gợi ý làm bài
a) Vẽ biểu đồ
– Xử lí số liệu:
+ Tính cơ cấu:

Cơ cấu sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông cửu Long so với cả nước, năm 2000 và năm 2011

( Đơn vị: %)

Năm20002011
Cả nước100,0100,0
Đồng bằng sông Cửu Long51,958,2

-Vẽ:

Biểu đồ thể hỉện quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản của đồng bằng sông cửu Long so với cả nước năm 2000 và năm 2011

5c46ebc3904e2 de thi học sinh giỏi cap tỉnh mon dịa 9 chuyen de vung dong bang song củu long phan 3 1 - Đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa 9 chuyên đề "Vùng đồng bằng sông Cửu Long" - Phần 3
b) Nhận xét và giải thích
* Nhận xét
Đồng bằns sông Cừu Long có sản lượng thủy sản cao nhất cà nước, chiếm 51,9% (năm 2000) và 58.2% (năm 2011).
* Giải thích
Vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thủy sản (vùng biển rộng, nhiều bãi tôm, bãi cá, có ngư trường lớn Cà Mau- Kiên Giang; ven biển có nhiều bãi triều, cánh rừng ngập mặn; mạng lưới sône ngòi, kênh rạch cbằng chịt; nguồn lao động đồi dào, thị trựờng hêu thụ rộng lớn, đã có mạng lưới các nhà máy chế biến thủy sản….).

Câu 22. Cho bảng số hệu sau

Diện tích lúa theo mùa vụ của Đồng bằng sông cửu Long
(Đơn vị: Nghìn ha)

NămTổngĐông xuânHè thuMùa
19763.742,01.890,0422,01.430,0
20114.093,91.567,52.151,0375,4

a) Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích lúa phân theo mùa vụ của Đồng bằng sông Cửu Long, năm 1976 và năm 2011.
b) Nhận xét sự thay đổi diện tiÍch lúa phân theo mùa vụ của đồng bằng sông Cửu Long.

Gợi ý làm bài
a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện diện tỉch lúa phân theo mùa vụ của Đồng bằng sông cửu Long, năm 1976 và năm 2011

5c46ebc3a628e de thi học sinh giỏi cap tỉnh mon dịa 9 chuyen de vung dong bang song củu long phan 3 - Đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa 9 chuyên đề "Vùng đồng bằng sông Cửu Long" - Phần 3
b) Nhận xét
Giai đoạn 1976 – 2011, diện tỉch lúa phân theo mùa vụ của Đồng bằng sông Cửu Long có sự thay đổi:
– Diện tỉch lúa đông xuân giảm từ 1.890,0 nghìn ha (năm 1976) xuống còn 1.567,5 nghìn ha (năm 2011), giảm 322,5 nghìn ha.
– Diộn tỉch lúa hè thu tăng mạnh từ 422,0 nghìn ha (năm 1976) lên 2151,0 nghìn ha (năm 2011), tăng 1729 nghìn ha, do đây là vụ lúa ngắn ngày, năng suất khá cao.
– Diộn tỉch lúa mùa giảm mạnh từ 1430,0 nghìn ha (năm 1976) xuống còn 375,4 nghìn ha (năm 2011), giảm 1054,6 nghìn ha, do đây là vụ trùng với thời kì mưa bão nôn có nhiều thiên tai, sâu bệnh phát triển mạnh, nhiều rủi ro.

Câu 23. Cho bảng số liệu sau:

Tình hình sản xuất lúa ở Đồng bằng sông cửu Long, giai đoạn 1985 – 2011

Năm19851990199520002011
Diện tích (nghìn ha)2.250,82.580,13.190,63.945,84.093,9
Năng suất (tạ/ha)30,536,740,242,356,8
Sản lượng (nghìn tấn)6.859,59.480,312.831,716.702,723.269,5
Sản lượng lúa bình quân đầu người (kg)50369476010201343
>> Xem thêm:  Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi xung quanh vấn đề 'Phân bố dân cư và các loại hình quần cư'- Địa lý 9 (Phần 1)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lương lúa và sản lương lúa bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1985 – 2011.

b) Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng diện tỉch, năng suất, sản lượng lúa và sản lượng lúa bình quân đầu người cua tìông bằng sông Cửu Long trong giai đoạn trên.

Gợi ý làm bài
a) Vẽ biểu đồ
 Xử lí số liệu:

Tốc độ tăng trưỏng diện tỉch, năng suất, sản lượng và sản lượng lúa bình quân đầu người ở Đồng bằng sông cửu Long, giai đoạn 1985 – 2011
(Đơn vị: %)

Năm19851990199520002011
Diện tích100,0114,6141,8175,3181,9
Năng suất100,0120,3131,8138,7186,2
SảnIưựng100,0138,2187,1243,5339,2
SL lúa bình quân/ người100,0138,0151,1202,8267,0

b) Nhận xét và giải thích
– Diện tiích lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng do mở rộng diện tích, cải tạo đất, thâm canh, tăng vụ.
– Năng suất lúa tăng do áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật, sử dụng các giống lúa mới cho năng suất cao, thay đổi cơ cấu mùa vụ hợp lí.
– Sần lượng lúa tăng do kết quả của việc mở rộng diện tỉch, tăng vụ và đặc biệt là tăng năng suất.
– Sản lượng lúa bình quân đầu người tăng và cao nhất cả nước do sản lượng tăng nhanh và không bị sức ép dân số.

Check Also

hoccham img - Tuyển tập câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 chuyên đề "Vùng Đông Nam Bộ" (Phần 1)

Tuyển tập câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 chuyên đề "Vùng Đông Nam Bộ" (Phần 1)

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 1. Dựa vào Attat Địa lí Việt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *