Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 / Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 10 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ( tiếp theo)

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 10 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ( tiếp theo)

Đề thi; 

Câu 47. Thực chất của việc ứng dụng vi sinh vật trong công nghiệp thuộc da là

 1. Cho vi sinh vật bám vào mặt trong của da, được bảo quản đã được lâu hơn.

 2. Sử dụng các  enzim lipit của vi sinh vật để tẩy sạch lông bộ da động vật.

 3. Nhờ vi sinh vật tạo ra lớp sừng kitin, bọc bên ngoài bộ da động vật.

 4. Cả A, B và C. 

Câu 48. Phát biểu nào sau đây sai?                

 1. Vi sinh vật dị dưỡng sử dụng nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ.

 2. Vi sinh vật quang dưỡng sử dụng nguồn năng lượng của mặt trời.

 3. Vi sinh vật hóa dưỡng sử dụng nguồn năng lượng là các hợp chất vô cơ, hợp chất hữu cơ hoặc ánh sáng mặt trời.

 4. Vi sinh vật sử dụng nguồn cacbon chủ yếu là CO2.

Câu 49. Dựa vào điều nào để phân biệt các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?

 1. Chất nhận electron cuối cùng.

 2. Có dùng ôxi hoặc không.

 3. Sự tổng hợp hay phân giải chất hữu cơ của vi sinh vật.

 4. Nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu.

Câu 50. Điểm giống nhau cơ bản giữa hô hấp và lên men là

 1. Đều phân giải nguyên liệu hữu cơ và tích lũy năng lượng.

 2. Đều có chất nhận điện tử cuối cùng là các phân tử hữu cơ.

 3. c. Đều phân giải thành đường đơn C6H12O6 đến hoàn toàn.

 4. Đều diễn ra ở màng sinh chất của tế bào.

Câu 51. Cho các quá trình lên men và sản phẩm tương ứng của quá trình đó như sau

 1. Lên men giấm.

 2.  Axit lactic.

 3. Lên men sữa.

 4. Etanol.

 5. Lên men rượu.

 6. Axit axêtic.

 7. Lên men butyric

 8. Axit butiric.

Sản phẩm tương ứng của mỗi quá trình là:

 1. 1(c); 2(a); 3(d); 4(b) 1(c); 2(a); 3(b); 4(d)

 2. 1(a); 2(c); 3(b); 4(d) D. 1(a); 2(b); 3(c); 4(d).

Câu 52. Nội dung nào sau đây sai?

 1. Nếu sát khuẩn bằng cách luộc chín cả vật dụng lẫn rau quả cần muối chua thì dù đậy thật kín, quá trình lên men sẽ không xảy ru.

 2. Vận dụng quá trình tổng hợp ở vi sinh vật con người sản xuất nhanh chóng nhiều loại chế phẩm phục vụ cho sản xuất và đời sống.

 3. Sự phân giải các hợp chất hữu cơ của vi sinh vật chỉ có lợi cho thực vật, còn ở động vật và con người thì  ra có hại.

 4. Nguyên liệu của các quá trình lên men là chất hữu cơ.

Phương án đúng là;

 1. 1,3. 4                 

 2.   c. 3               

 3.     D. 2,3.

Đáp án: 

Câu 47. Sử dụng các enzim prôtêaza, lipaza của vi sinh vật để tẩy sạch lông ở bộ da động vật. (Chọn 2)

Câu 48. Vi sinh vật hóa dưỡng không dùng nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời. (Chọn 3)

Câu 49. Dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu người ta phân biệt 4 kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật gồm: Quang tự dưỡng, quang dị dưỡng, hóa dị dưỡng, hóa tự dưỡng. (Chọn 4)

Câu 50. Cả hai quá trình hô hấp và lên men có điểm chung nhất là đều phân giải nguyên liệu hữu cơ và tích lũy năng lượng. (Chọn 1)

Câu 51.

+ Sản phẩm quá trình lên men giấm là axit axêtic.

+ Sản phẩm quá trình lên men sữa là axit lactic.

+ Sản phẩm quá trình lên men rượu là êtanol.

+ Sản phẩm quá trình lên men butyric là axit butyric.

(Chọn 2)                                                                                                                                                                                   Câu 52.  (Chọn 3)

Xem thêm:

Check Also

7246 1494911290063 1020 310x165 - Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo 3)

Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo 3)

Đề thi:  Câu 203. Điều nào dưới đây phân biệt chính xác  giữa PSI với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *