Đề thi tuyển chọn chuyên sinh – Sinh học 10

Câu 6. Trong phản ứng oxi hoá khử sau đây chất nào là chất bị oxi hoá và chất chất bị khử?

C4H6Os 1NAD* -> C4H405 + NADH + H+

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. C4H6O5: Chất bị oxi hóa
 2. NAD+: Chất bị khử.

Câu 7. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây liên qiian đến sự trao đổi nước ở thực vật:

 1. Những lực tham gia trực tiếp vào quá trình vận chuyển nước trong cây?

 2. Trong những lực trêỉỉy lực nào đóng vai trồ chủ yếu? Vì sao?

 3. Quá trình trao đổi nước ở thực vật CAM có đặc điểm gì? Giải thích tại  sao đặc điểm đó là cần thiết với thực vật CAM.

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Ba lực tham gia trực tiếp vào quá trình vận chuyển nước trong cây là:
 2. lực đẩy từ rễ (biểu hiện ở hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt).
 3. lực trung gian ở thân (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám của phân tử nước lên thành mạch).
 • lực hút từ lá (do sự thoát hơi nước tạo ra).
 1. Lực hút từ lá là chính, vì:
 2. lực đẩy từ rễ chỉ được vài ba mét (hiện tượng ứ giọt chỉ chủ yếu ở cây hòa thảo,

cây bụi).

 1. lực trung gian chỉ giữ cho nước được liên lục trong mạch không bị kéo xuống bởi trọng lực.
 • Kết luận: lực hút từ lá là chính (cho phép các cây cao đến hàng ưăm mét vẫn hút được nước bình thường.
 1. Thực vật CAM thường sông ở vùng sa mạc hoặc bán sa mạc trong điều kiện thiếu nguồn nước.
>> Xem thêm:  Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp thành phố - Sinh học 10

ở nhóm thực vật này, hiện tượng đóng khí khổng vào ban ngày có tác (lụng tiết kiệm nước.

Kết luận: VI vậy, quá ưình cố định CO2 chuyển vào ban đêm.

Câu 8. Hãy trả lời các câu hồi sau đây liên quan đến hai nhóm thực vật Cị và c>*

 1. So sánh sự khác nhau giữa chúng về cấu trúc cơ quan quang hợp.

 2. So sánh sự khác nhau về câu trúc lục lạp mô giậu và lục lạp bao bó mạch ở thực vật C4.

 3. Vì sao nói: “Hô hấp sáng gắn liền với nhóm thực vật C3 ”?

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. – Lá của ihực vật Cj chỉ có một hoặc hai lớp mô giậu, chứa lục lạp; lá của thực vật C4, ngoài lớp mô giậu cồn lớp tế bào quanh bó mạch cũng chứa lục lạp.
 • Với cấu lạo ưên, thực vật Cj có 1 loại lục lạp, còn thực vật c4 có 2 loại lục lạp.
 1. Sự khác nhau VC 2 loại lục lạp ở thực vật C4 là:

+ lục lạp tế bào mô giậu có hạt phát triển, vì chủ yếu thực hiện pha sáng; còn lục lạp tế bào bao bó mạch không phát ưiển, vì không thực hiện pha sáng.

+ lục lạp tế bào bao bó mạch có chất nền phái triển hơn và chứa nhiều tinh bột, vì tham gia vào chu trình Calvin.

 1. Nói hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3, bởi vì:

kiệm nước bằng cách giảm độ mở của khí khổng, làm 02 khó thoát ra ngoài, C02 khó đi từ ngoài vào trong.

>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo)

+ Nồng độ 02 cao, CO2 thấp trong khoảng gian bào kích thích hoạt động của enzym RuBisCO theo hưđng oxy hóa (hoạt tính oxidaza), làm oxy hóa RiDP (C5) thành APG (C3) và axit glycolic (C2). Axit glycolic chính là nguyên liệu của quá trình hô hấp sáng.

Câu 9. Hãy chọn các sắc tố quang hợp chủ yếu phù hợp với sinh vật quang hợp dưới đây:

 1. Diệp lục a và phycobilin A) Tảo lục đơn bào (Chlorophyta)

 2. Khuẩn diệp lục B) Vi khuẩn lưu huỳnh màu đỏ

(Chromatium)

 1. Diệp lục a, C) Vi khuẩn lam (Cyanobacteria)

HƯỚNG DẪN GIẢI I –

c>                                   2- B;                     3-A

Câu 10. Stf tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng vào những quá trình sinh lý nào ở cây?

HƯỚNG DẪN GIẢI

 • ATP được hình thành do sự kết hợp ADP và gốc (vô cơ)

ADP + p -» ATP

 • Có 2 con đường tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật:

+ Photphorin hoá ờ mức độ nguyên liệu: như từ APEP lới   axit pyruvic   (ở

đường phân) hay sucxinyl CoA (chu trình Krebs).

+ Photphorin hoá ở mức độ enzim oxi hoá khử: H+ và e’ vận chuyển     qua

chuỗi chuyển điện tử từ NADPH2 FADH2 tới oxi khí trời.

Trong 38 ATP thu được trong hô hấp hiếu khí ở thực vật có 4 ATP ở mức độ nguyên liệu, 34 ATP ở mức độ enzim.

 • ATP dùng cho mọi quá trình sinh lý ở cây (như quá trình phân chia tế bào, hút nước, hút khoáng, sinh trưởng, phát triển).

Check Also

anh hot girl hoc sinh cap 3 om nhau 310x165 - Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo 4)

Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo 4)

Đề thi:  Câu 225. Câu phát biểu nào sau đây là đúng? Tế hào bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *