Giải Hóa lớp 10 bài 30: Lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 30: Lưu huỳnh

Bài 1:

Lưu huỳnh tác dụng với aixt sunfuric đặc, nóng:

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử: số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là:

A. 1: 2.

B. 1: 3.

C. 3: 1.

D. 2: 1.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2:

Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử?

A. Cl2, O3, S.

B. S, Cl2, Br2.

C. Na, F2, S.

D. Br2, O2, Ca.

Lời giải:

B đúng.

Bài 3:

Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về khối lượng riêng, về nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà (SB ) dài ngày ở nhiệt độ phòng?

Lời giải:

Ở nhiệt độ phòng, có sự chuyển hóa từ vì vậy khi giữ SB → Sa vài ngày ở nhiệt độ phòng thì:

– Khối lượng riêng của lưu huỳnh tăng dần.

– Thể tích của lưu huỳnh giảm.

Bài 4:

Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,650g bột kẽm và 0,224g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản ứng, người ta thu được chất nào trong ống nghiệm? Khối lượng là bao nhiêu?

Lời giải:nZn = 0,65 / 65 = 0,01 mol.

nS = 0,224 /32 = 0,007 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng

Zn + S →to ZnS

nZn phản ứng = 0,07 mol.

nZnS = 0,07 mol.

Khối lượng các chất sau phản ứng:

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 10 bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

mZn dư = (0,01 – 0,007) × 65 = 0,195g.

mZnS = 0,007 × 97 = 0,679g.

Bài 5:

1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu, theo:

– lượng chất.

– khối lượng chất.

Lời giải: nS = 1,28 / 32 = 0,04 mol.

a) Phương trình hóa học của phản ứng

Fe + S → FeS

2Al + 3S → Al2S3

Gọi nFe = x.

Gọi nAl = y.

nS = x + 3/2y = 0,04 mol.

mhh = 56x + 27y = 1,1.

Giải hệ phương trình ta có x = 0,01 mol, y= 0,02 mol.

b)Tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu:

mAl = 0,02 x 27 = 0,54g

mFe = 0,01 x 56 = 0,56g.

%mAl = 0,54 / 1,1 × 100% = 49,09%

%mFe = 100% – 49,09% = 50,91%

Check Also

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat Bài 1: Một hợp …