Home / Tài liệu môn Hóa học / Hóa học lớp 10 / Giải bài tập Hóa học lớp 10 / Giải Hóa lớp 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Giải Hóa lớp 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Giải Hóa lớp 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 1:

Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố.

A. Tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

B. Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

C. Giảm theo chiều tăng của tính phi kim.

D. B và C đều đúng.

Chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2:

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

A. Tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.B. Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

C. Giảm theo chiều tăng của tính kim loại.

D. B và C đều đúng.

Chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải:

D đúng.

Bài 3:

Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn?

a) Hóa trị cao nhất với oxi.

b) Nguyên tử khối.

c) Số electron lớp ngoài cùng.

d) Số lớp electron.

e) Số electron trong nguyên tử.

Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn.a)Hóa trị cao nhất với oxi.

c) Số electron lớp ngoài cùng.

Lời giải:

Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn.

a)Hóa trị cao nhất với oxi.

c) Số electron lớp ngoài cùng.

Bài 4:

Các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần.

A. I, Br, Cl, F.B. F, Cl, Br, I.

C. I, Br, F, Cl.

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 10 bài 22: Clo

D. Br, I, Cl, F.

Lời giải:

Chọn đáp án đúng: A đúng

Bài 5:

Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần theo thứ tự từ trái sang phải như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

A đúng

Bài 6 (trang 48 sgk Hóa 10): Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức RO2. Nguyên tố R đó là

A. Magie B. Nitơ C. Cacbon D. Photpho.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đó là Cacbon (đáp án C).

(Nitơ và photpho có oxit cao nhất có dạng R2O5 trong khi Magie là RO.)

Bài 7:

Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:

A. Phi kim mạnh nhất là iot.

B. Kim loại mạnh nhất là liti.

C. Phi kim mạnh nhất là flo.

D. Kim loại yêu nhất là xesi.

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

C đúng.

Bài 8:

Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình electron nguyên tử của khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhân hay nhường bao nhiêu electron? Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim?

Lời giải:Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2. Để đạt cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ne) trong Bảng tuần hoàn nguyên tử Mg nhường 2 electron để đạt 8e ở lớp ngoài cùng. Mg có tính kim loại.

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 10 bài 5: Cấu hình electron

Mg – 2e → Mg2+

Bài 9:

Viết cấu hình electron nguyên tử của lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường bao nhiêu electron? Lưu huỳnh thể hiện tính chất kim loại hay phi kim?

Lời giải:

Cấu hình electron của nguyên tử S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4. Để đạt cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ar) trong Bảng tuần hoàn nguyên tử S nhận 2 electron để đạt 8e ở lớp ngoài cùng. S có tính phi kim.

S + 2e → S2-

Bài 10:

Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Gía trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng?

Lời giải:

Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử (những electron bị hút là những electron nằm trong liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử).

Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong các nhóm A giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Thí dụ IA 3Li 11Na 19K 37Pb 35Co
Độ âm điện 1 0,9 0,8 0,8 0,7

Bài 11:

Nguyên tử của nguyên tố nào có giá trị độ âm điện lớn nhất? Tại sao?

Lời giải:

Nguyên tử của nguyên tố Flo có giá trị độ âm điện lớn nhất vì:

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 10 bài 29: Oxi - Ozon

– Flo là phi kim mạnh nhất.

– Trong bảng tuần hoàn các nguyên tử của các nguyên tố nhóm VIIA có độ âm điện lớn nhất so với các nguyên tử các nguyên tố trong cùng chu kì. Trong một nhóm A độ âm điện của nguyên tử của nguyên tố đứng đầu là lớn nhất.

Bài 12:

Cho hai dãy chất sau:

Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5.

CH4 NH3 H2O HF.

Xác định hóa trị của các nguyên tố với oxi và với hiđro.

Lời giải:

Trong hai dãy chất:

Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5.

CH4 NH3 H2O HF.

– Hóa trị cao nhất với oxit tăng dần từ I đến V.

– Hóa trị với hidro giảm dần từ IV đến I.sss

Check Also

cap nhat nhan744e7b 310x165 - Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat Bài 1: Một hợp …