Home / Tài liệu môn Hóa học / Hóa học lớp 9 / Giải bài tập Hóa học lớp 9 / Giải Hóa lớp 9 bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Giải Hóa lớp 9 bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Giải Hóa lớp 9 bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Bài 1:

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C3H8, C3H6, C3H4.

Lời giải:

Giải bài tập hóa học lớp 9.

Bài 2:

Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành.

Lời giải:

Cho hai khí vào hai bình có cùng thể tích, sau đó cho cùng một thể tích dung dịch brom có cùng nồng độ vào hai bình và lắc đều. Bình không làm thay đổi màu dung dịch brom là CH4, bình làm nhạt màu dung dịch brom là C2H4.

Bài 3:

Biết 0,01 mol hidrocacbon A làm mất màu vừa đủ 100ml dung dịch brom 0,1M. Vậy A là hidrocacbon nào trong số các chất sau đây.

A. CH4.

B. C2H2.

C. C2H4.

D. C6H6.

Lời giải:

Đáp án C đúng.Theo đề bài 0,01 mol Hiđrocacbon A tác dụng với 0,01 mol Br2, chứng tỏ trong phân tử Hiđrocacbon có 1 nối đôi. Vậy Hiđrocacbon A là C2H4.

Bài 4:

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí CO2 và 5,4g H2O

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 9 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Lời giải:

a) nCO2 = 8,8 /44 = 0,2 mol. → mC = 0,2 × 12 = 2,4g.nH2O = 5,4 / 18 = 0,3 mol. → mH = 0,3 x 2 = 0,6g.

mC,H = 2,4 + 0,6 = 3g > A có hai nguyên tố C và H, vậy A là Hiđrocacbon.

b) Công thức phân tử của A:Đặt công thức phân tử của A là CxHy, ta có:

x:y = mC / 12: mH:1 = 2,4 /12: 0,6/1 = 1: 3.

Công thức của A có dạng (CH3)n vì MA < 40 → 15n < 40 (n≥1)

A là Hiđrocacbon có công thức cấu tạo giống CH4 nên A không làm mất màu dung dịch brom.

Phản ứng của C2H6 với Cl2:

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl.  

Check Also

thaohuyen4 4387256 310x165 - Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ Bài 1: Hãy kể tên một số loại …