Giải Hóa lớp 9 bài 44: Rượu etylic

Giải Hóa lớp 9 bài 44: Rượu etylic

Bài 1:

Rượu etylic phản ứng được với natri vì:

A. Trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. Trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi.

C. Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro và oxi.

D. Trong phân tử có nhóm – OH.

Lời giải:

Đáp án: D. Câu A, B, C không chính xác.

Bài 2:

Trong số các chất sau: CH3 – CH3, CH3 – CH2OH, C6H6, CH3 – O – CH3 chất nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Các chất CH3 – CH3, C6H6, CH3 – O – CH3 không phản ứng với Na vì không có nhóm – OH.

CH3 – CH2OH phản ứng được với Na vì có nhóm – OH.

2CH3 – CH2OH + 2Na 2CH3 – CH2 – ONa + H2.

Bài 3: Có ba ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic ống 2 đựng rượu 96o, ống 3 đựng nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

Lời giải: Các phương trình phản ứng hóa học:

Ống 1: 2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Ống 2: 2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Ống 3: 2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

Bài 4:

Trên các chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o, 18o, 12o.

a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.

b) Tính số ml rượu etylic có trong 500ml chai rượu 45o.

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 9 bài 8: Một số bazơ quan trọng

c) Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500ml rượu 45o.

Lời giải:

a) Các con số 45o, 18o, 12o có nghĩa là trong 100ml có rượu 45ml, 18ml, 12ml rượu nguyên chất.

b) Số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45o = 500 x 45 /100 = 225 ml.

c) Trong 500ml rượu 45o có 225ml rượu nguyên chất.

Số ml rượu 25o pha chế được từ 500ml rượu 45o:225 x 100 / 25 = 900ml.

Bài 5:

Đốt cháy hoàn toàn 9,2g rượu etylic.

a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản ứng trên biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

Lời giải:

nrượu etylic = 9,2 / 46 = 0,2 mol

Thể tích khí CO2 sinh ra:

Phương trình phản ứng đốt cháy rượu etylic:

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Theo phương trình hóa học trên

nO2 = 0,2 × 3 = 0,6 mol; nCO2 = 0,2 × 2 = 0,4 mol

VCO2 = 0,4 x 22,4 = 8,94 lít

Thể tích không khí cần dùng:

nO2 cần dùng = 0,6 mol

VO2 = 0,6 x 22,4 = 13,44 lít

Vkk cần dùng = 13,44 x 100 / 20 = 67,2 ít

Check Also

hot thoi gian nghi hoc cua oc1 310x165 - Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ Bài 1: Hãy kể tên một số loại …