Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Bài 1:

Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ.

Lời giải:

Glucozơ có trong một số quả chín như: nho chín, chuối chín, ổi chín, mít chín, na chín (mãng cầu), dứa chín (thơm).

Bài 2:

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (Nêu rõ cách tiến hành).

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic.

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Lời giải:

a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3 (đun nóng), chất nào tham gia phản ứng tráng gương đó là glucozơ, chất còn lại không tác dụng là rượu etylic.

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag.

b) Chọn thuốc thử là Na2CO3, chất nào có phản ứng cho khí bay ra là CH3COOH, chất còn lại không phản ứng là glucozơ (có thể dùng thuốc thửu là quỳ tím, dung dịch chuyển màu làm quỳ tím thành đỏ là CH3COOH, chất còn lại không làm chuyển màu quỳ tím là glucozơ).

Bài 3:

Tính khối lượng glucozơ cần lấy để pha được 500ml dung dịch glucozơ 5% có D = 1,0 g/cm3.

Lời giải:

mdung dịch glucozơ = 500 × 1 = 500g.

Khối lượng glucozơ cần lấy để pha được 500ml dung dịch glucozơ 5% là: 500 x 5 / 100 =25g.

Bài 4:

Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 9 bài 4: Một số axit quan trọng

a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men.

b) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trình lên men là 90%.

Lời giải:

a) Khối lượng rượu etylic:

nCO2 = 11,2 / 22,4 = 0,5 mol.

Phương trình lên men glucozơ:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.

nrượu etylic = 0,5 mol.

mrượu etylic = 0,5 × 46 = 23g.

b) Khối lượng glucozơ.

Theo phương trình phản ứng trên, ta có khối lượng glucozơ lúc ban đầu: 0,25 x 180 x 100 / 90 = 50g.

Check Also

hoaphuong 26 310x165 - Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit Bài …