Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Giải Sinh lớp 10 Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 1: Cho ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.

Lời giải:

Trong các môi trường tự nhiên, vi sinh vật có mặt ở khắp nơi, trong các môi trường và điều kiện sinh thái rất đa dạng.

Ví dụ, vi khuẩn lên men lactic, lên men êtilic.

Nấm rượu vang.

Nấm men cadina albicans gây bệnh ở người

Bài 2: Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

Lời giải:

Dựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon của vi sinh vật để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Ở sinh vật có 4 kiểu dinh dưỡng.

– Quang tự dưỡng: Nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn dinh dưỡng là CO2, thuộc nhóm này gồm vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục.

– Quang dị dưỡng: Nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn dinh dưỡng là chất hữu cơ, thuộc nhóm này gồm vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía.

– Hóa tự dưỡng: Nguồn năng lượng là chất hóa học, nguồn dinh dưỡng là CO2, thuộc nhóm này gồm vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh.

– Hóa dị dưỡng: Nguồn năng lượng là chất hóa học, nguồn dinh dưỡng là chất hữu cơ, thuộc nhóm này gồm nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 10 Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 3: Khi có ánh sáng và giàu khí CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần tính theo đơn vị g/l như sau:

(NH4)3PO4 – 1,5; KH2PO4 – 1,0; MgSO4 – 0,2; CaCl2 – 0,1; NaCl – 5,0

a) Môi trường trên là loại môi trường gì?

b) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?

c) Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì?

Lời giải:

a) Môi trường trên là môi trường khoáng tối thiểu chỉ thích hợp cho một số vi sinh vật quang hợp.

b) Vi sinh vật này có kiểu dinh dưỡng: quang tự dưỡng vô cơ.

c) Nguồn cacbon là CO2, nguồn năng lượng của vi sinh vật này là ánh sáng, còn nguồn nitơ của nó là phốtphatamôn.

Check Also

7128 1494911290046 1013 310x165 - Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của …