Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Bài 1 (trang 55 SGK Sinh 11): Hô hấp ở cây xanh là gì?

Lời giải:

* Hô hấp ở thực vật là quá trình ôxi hóa sinh học nguyên liệu hố hấp, đặc biệt glucôzơ đến khí cacbonic, nước và tích lũy năng lượng ở dạng dễ sử dụng là ATP,

* Phương trình hô hấp tổng quát:

C6H12O6+ 602 -> 6CO2 + 6 H2O + Năng lượng(Nhiệt + ATP)

Bài 2 (trang 55 SGK Sinh 11): Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Lời giải:

Ưu thế của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí.

* Hô hấp hiếu khí bao gồm chu trình Crop và chuỗi chuyền electron hô hấp.

– Chu trình Crop: Khi có ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đó, axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crop và bị oxi hóa hoàn toàn, giải phóng ra 3 phân tử CO2.

– Chuỗi chuyền electoron: Hidro tách ra từ axit pruvic trong chu trình Crep được chuyển đễn chuỗi chuyền electron. Hidro được chuyền qua chuỗi chuyền electron đến oxi tạo ra nước và được tích lũy 36 ATP.

* Phân giải kị khí gồm đường phân và lên men.

Kết quả của đường phân là hình thành nên 2 phân tứ axit piruvic từ 1 phân tử glucôzơ. Nếu có ôxi, axit piruvic được tiếp tục phân giải hiếu khí (hô hấp ti thể) đến CO2 và Nếu không có ôxi, axit piruvic chuyển hóa theo con đường hô hấp kị khí (lên men) tạo ra rượu êtilic và CO2 hoặc axit lactic. Trong hô hấp kị khí 1 phân tử glucôzo chỉ tích lũy được 2 ATP.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiều năng lượng hơn (gấp 19 lần) so với hô hấp kị khí (từ một phân tử glucôzơ sử dụng trong hô hấp).

Bài 3 (trang 55 SGK Sinh 11): Trong những trường hợp nào thì diễn ra lên men ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ.

Lời giải:

Ở thực vật, phân giải kị khí xảy ra trong điều kiện thiếu ôxi. Phân giải kị khí gồm đường phân và lên men. Ví dụ, phân giải kị khí xảy ra khi rễ cây bị ngập úng hoặc trong hạt khi ngâm vào nước.

Bài 4 (trang 55 SGK Sinh 11): Hãy khái quát về ảnh hướng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh,

Lời giải:

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hô hấp của thực vật.

* Nước: Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp.

Đối với các cơ quan đang ở trạng thái ngủ, tăng lượng nước trong các hạt khô từ 12% đến 18% làm cho hô hấp tăng gấp 4 lần. Tiếp tục tăng lượng nước lên đến 33% thì cường độ hô hấp tăng lên đến gấp 100 lần. Muốn hạt nảy mầm cần đảm bảo đủ độ ẩm.

* Nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến lần. Tiếp tục tăng lượng nước lên đến 33% thì cường độ hô hấp tăng lên đến gấp 100 lần. Muốn hạt nảy mầm cần đảm bảo độ ẩm.

>> Xem thêm:  Cảm nhận về hình ảnh thầy giáo Ha- men trong tác phẩm Buổi học cuối cùng

* Nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường.

* Ôxi: Ôxi là nguyên liệu của hô hấp, nếu thiếu ôxi thì hiệu quả hô hấp giảm nhiều (hô hấp hiếu khí tích lũy năng lượng gấp 19 lần hô hấp kị khí).

* Hàm lượng CO2: CO2 là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí cũng như của lên men êtilic. Nồng độ CO2 cao (hơn 40%) sẽ ức chế hô hấp.

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Check Also

nu sinhuyen 20181115 040141 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …