Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 35: Hoocmôn thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 35: Hoocmôn thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 35: Hoocmôn thực vật

Bài 1 (trang 142 SGK Sinh 11): Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Lời giải:

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do bản thân cơ thể tiết ra có tác dụng điều hòa hoạt động giữa các phần khác nhau trong cây. Các đặc điểm chung:

– Là các hợp chất hữu cơ phân tử thấp được tạo nên trong một phần của cơ thể và di chuyển đến các phần khác, tại đó gây ra hiện tượng kích thích hay ức chế sinh trưởng.

– Với nồng độ rất thấp có thể gây những biến đổi lớn trong cơ thể.

– Trong cây, hoocmôn thực vật di chuyển trong mô mạch gỗ và mô libe.

– Phitôhoocmôn có tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao.

– Khác biệt với enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh

– Phitôhoocmôn có tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao.

– Khác biệt với enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hóa, hoocmôn hoạt hóa cả một chương trình phát sinh hình thái, ví dụ, kích thích hạt và chồi nảy mầm bao gồm rất nhiều quá trình và nhiều phản ứng hóa sinh.

Bài 2 (trang 142 SGK Sinh 11): Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn cua mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Lời giải:

Có 2 nhóm hoocmôn thực vật:

* Nhóm kích thích sinh trưởng:

– Auxin viết tắt AIA. Auxin chủ yếu được sinh ra ở đỉnh của thân và cành. Auxin có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm, lá đang sinh trưởng, trong tầng phân sinh bên đang hoạt động, trong nhị hoa.

– Gibêrilin: Gibêrelin được viết tắt là GA.

Trong cây gibêrelin chủ yếu được sinh ra trong lá (trong lục lạp) trong rễ và có nhiều trong hạt, củ, chồi đang náy mầm, trong hạt, quả đang hình thành, các lòng thân cành đang sinh trưởng. Hiện ra đã biết 125 gibêrelin khác nhau.

– Xitôkinin: Xitôkinin là một nhóm các chất tự nhiên (ví dụ, zeatin) và nhân tạo (ví dụ, kinetin) có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào.

* Nhóm ức chế sinh trưởng:

– Êtilen: Khí êtilen được sản ra trong hầu hết các phần khác nhau của cơ thể thực vật. Tốc độ hình thành êtilen phụ thuộc vào loại mô (mô phân sinh, mấu, mắt, nốt, quả…) và giai đoạn phát triển của cơ thể. Êtilen cũng được sản ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương hoặc bị tác động của điều kiện bất lợi (ngập úng, rét, hạn, nóng và bị bệnh). Quả đang chín sản ra nhiều êtilen.

– Axit abxixic: Axit abxixic (viết tắt là AAB) là chất ức chế sinh trưởng tự nhiên. AAB kích thích sự rụng lá, sự ngủ cua hạt và chồi cây.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

AAB có ở trong mô của thực vật có mạch. Ở thực vật có hoa. AAB được sinh ra ở trong lá (lục lạp), chóp rễ.

Bài 3 (trang 142 SGK Sinh 11): Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.

Lời giải:

Trong sản xuất nông nghiệp, người ta thường sử dụng hoocmôn thực vật trong 2 lĩnh vực quan trọng để nhân giống sinh dưỡng là:

– Chiết cành

– Nuôi cấy tê bào và mô thực vật

Bài 4 (trang 142 SGK Sinh 11): Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, vì sao?

Lời giải:

– Điều cần tránh trong sử dụng hoocmôn thực vật là: Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn.

– Bởi vì: Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc.

Check Also

nu sinh dac lak noi t91 4951610 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …