Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Giải Sinh lớp 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Giải Sinh lớp 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 1 (trang 43 SGK Sinh 11): Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Lời giải:

* Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng và được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa hoc trong ATP và NADPH.

* Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacoit khi có ánh sánh chiếu vào diệp lục

Bài 2 (trang 43 SGK Sinh 11): Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Lời giải:

Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước, theo phản ứng sau:

2H20 (Ánh sáng ) -> 4ir + 4e + 02

Bài 3 (trang 43 SGK Sinh 11): Sản phẩm của pha sáng là gì?

Lời giải:

Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH và 02.

Bài 4 (trang 43 SGK Sinh 11): Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Lời giải:

Các sản phẩm của pha sáng mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbôhiđrat là: ATP và NADPH.

Bài 5 (trang 43 SGK Sinh 11): Quan sát các hình 9.2, 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa chu trình c3 và chu trình c4 và con đường CAM.

Lời giải:

Sự giống nhau và khác nhau giữa chu trình C3 và C4 và CAM:

* Giống nhau: – Cả 3 chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbohiđrat, axit amin, prôtêin, lipit…

>> Xem thêm:  Viết đoạn văn ngắn tả cảnh nơi em sống

* Khác nhau: – Chất nhận của chu trình C3 là ribulozo 1, 5- điphôtphat

Chất nhận của chu trình C4 là axit phồtphôenolpiruvic.

– Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG. dipnotpnat

Chất nhận của chu trình O4 là axit phôtphoenolpiruvic.

– Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG.

Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C4 là các hợp chất 4 cacbon: Axit ôxalôaxêtic và axit malic/aspaetic.

– Tiến trình của chu trình C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Can vin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu mô thịt lá.

Tiến trình của chu trình C4 gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn I của chu trình C4 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá và giai đoạn II là chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch. Gả hai gia đoạn đều diễn ra ban ngày. Với chu trình CAM thì giai đoạn đầu cố định CO2 thực hiện vào ban đêm. Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin được thực hiện vào ban ngày, lúc khí khổng đóng.

Bài 6 (trang 43 SGK Sinh 11): Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

A. CO2 và ATP.

B. Năng lượng ánh sáng,

C. Nước và Oa.

D. ATP và NADPH.

Lời giải:

Đáp án: D.

Bài 7 (trang 43 SGK Sinh 11): Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây?

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

A. Quang phân li nước

B.Chu trình Canvin

C. Pha sáng.

D.Pha tối.

Lời giải:

Đáp án: D.

Check Also

cap nhat nhanhca415 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …