Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 12 / Giải Sinh lớp 12 Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Giải Sinh lớp 12 Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Giải Sinh lớp 12 Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Bài 1 (trang 36 SGK Sinh học 12): Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

a) Bố mẹ phải thuần chủng.

b) Số lượng cá thể con lai phải lớn.

c) Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

d) Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

e) Tất cả các điều kiện nêu trên.

Lời giải:

Đáp án: d

Bài 2 (trang 37 SGK Sinh học 12): Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội – lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li của Menđen có còn đúng hay không? Tại sao?

Lời giải:

Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội, lặn hoàn toàn (đều đồng trội) thì quy luật phân li của Menđen vẫn đúng: vì trong luật phân li, Menđen chỉ nêu sự phân li của các nhân tố di truyền mà không đề cập đến sự phân li tính trạng (mặc dù dựa vào sự phân li tính trạng, Menđen mới phát hiện ra quy luật phân li của các nhân tố di truyền.)

Bài 3 (trang 37 SGK Sinh học 12): Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội: 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 12 Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Lời giải:

Ở phép lai một tính trạng, điều kiện để đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội: 1 lặn là:

– Bố mẹ đem lai phải dị hợp về một cặp alen.

– Số lượng con lai phải đủ lớn.

– Có hiện tượng trội lặn hoàn toàn.

– Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau.

Bài 4 (trang 37 SGK Sinh học 12): Cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội.

Lời giải:

Để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội cần thực hiện phép lai phân tích. Ở phép lai phân tích ta chỉ cần lấy kiểu gen của các cá thể cần kiểm tra lai với kiểu gen đồng hợp lặn, nếu dời lai không phân tính thì kiểu gen của cá thể đem lai là đồng hợp trội, nếu đời lai phân tích thì kiểu gen của cá thể đem lai là dị hợp.

Check Also

7175 1494911290053 1015 310x165 - Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng …