Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Giải Sinh lớp 7 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Giải Sinh lớp 7 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Bài 1: Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay.

Lời giải:

Đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thích nghi với đời sống bay được thể hiện: Hô hấp nhờ hệ thống túi khí hoạt động theo cơ chế hút đẩy tạo lên một dòng khí liên tục đi qua các ống khí trong phổi theo chiều nhất định, nên sử dụng được nguồn ôxi với hiệu suất cao, nhất là trong khi bay

Bài 2: So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó.

Các hệ cơ quan Thằn lằn Chim bồ câu
Tuần hoàn
Tiêu hóa
Hô hấp
Bài tiết
Sinh sản

Lời giải:

Các hệ cơ quan Thằn lằn Chim bồ câu
Tuần hoàn Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt, máu pha Tim 4 ngăn, máu không pha trộn
Tiêu hóa Hệ tiêu hóa có đầy đủ các bộ phận, nhưng tốc độ tiêu hóa còn thấp. Có sự biến đổi của ống tiêu hóa(mỏ sừng không răng, diều, dạ dày tuyến, dạ dày cơ).Tốc độ tiêu hóa cao đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn khi bay.
Hô hấp Hô hấp bằng phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí.Sự thông khí ở phổi là nhờ sự tăng giảm thể tích khoang thân. Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khí (thông khí phổi)
Bài tiết Thận sau (số lượng cầu thận khá lớn) Thận sau (số lượng cầu thận rất lớn)
Sinh sản

Thụ tinh trong

Đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

Thụ tinh trong

Đẻ và ấp trứng.

Check Also

cap nhat nhan744e7b 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …