Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 / Một số đề ôn luyện và đáp án thi học sinh giỏi – Sinh học 9

Một số đề ôn luyện và đáp án thi học sinh giỏi – Sinh học 9

Đề thi: 

Câu 1: Giải thích các hiện tượng:

Chỉ với 4 loại nuclcôtit nhưng lại tạo ra được vô số loại ADN khác nhau, h. Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù (đặc trưng) cho loài.

ADN có kích thước lớn hơn rất nhiều lần so với ARN.

ADN có kích thước rất lớn so với đường kính của tế bào nhưng vẫn nằm trọn trong le bào.

Câu 2. Trôn một NST có trình tự phân bố các gen như sau: ABCDEoFGH (trong đó A, B, c, D, E, F, G, H là các gen, o là tâm động NST). Do đột biến cẩu trúc NST đã tạo ra các dạng đột biến sau:

ABCDEoFG

ADCBEoFGH

Xác định loại đột biến đã tạo ra các dạng trên.

Câu 3. Ở một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Có một cây thân cao, hãy trình bày phương pháp để xác định xem cây đó có thuần chủng hay không?

Câu 4. Điểm khác nhau cơ bản giữa trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng? vai trò của trẻ đồng sinh trong nghiên cứu di truyền?

Câu 5. Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào để tạo giống mới?

Câu 6. Trình bày sự biến đổi hình thái của NST qua các kì của phân bào Câu 7. Môi trường là gì? Có những loại môi trường nào? Mỗi loại môi trường lấy 1 ví dụ minh họa.

Câu 8. Một gen có chiều dài 5100 A, trong đó tỉ lệ số nuclêôtit (Nu) loại A chiếm tổng số nuclêôtit của gen. Trên phân tử mARN do gen tổng hợp có số nuclêôtit loại A = 120, X = 240. Hãy xác định:

Số nuclêôtit mỗi loại của gen?

Số nuclêôtit mỗi loại của mARN?

Số axit amin môi trường nội bào cần cung cấp nếu gen tự nhân đôi 3 lần, mỗi gen con sao mã 3 lần, trên mỗi phân tử mARN có 3 ribôxôm trượt qua 1 lần.

Câu 9. Một tế bào sinh dục của gà 2n = 78 NST, mỗi nhiễm sắc thể đơn trong từng cặp NST khác nhau, khi giảm phân không có trao đổi chéo. Te bào này nguyên phân 5 đợt ở giai đoạn sinh sản rồi lớn lên về kích thước, sau đó trải qua giảm phân để tạo ra các tinh trùng bình thường.

Ở giai đoạn sinh sản, môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu cho nguyên phân tương ứng với bao nhiêu NST đơn mới.

Ở giai đoạn chín (giảm phân) cần phải cung cấp bao nhiêu NST đơn mới?

Số lượng tinh trùng được tạo ra là bao nhiêu?

Tính số tinh trùng được tạo ra khác nhau về nguồn gốc NST?

Câu 10. Ở gà, tính trạng màu lông do một cặp gen quy định. Khi lai 1 gà trống lông trắng với 1 gà mái lông đen đều thuần chủng, người ta thu được các con lai đồng loạt có lông da trời.

Tính trạng trên được di truyền theo kiểu nào?

Cho những gà lông xanh da trời này giao phối với nhau, hãy xác định tỉ lệ kiểu hình đời con.

Đáp án: 

Bài 1: 

Chỉ với 4 loại nuclêôtit nhưng lại tạo ra được vô số loại ADN khác nhau là vì: Chỉ với 4 loại nu nhưng do số lượng khác nhau, thành phần, trình tự sắp xếp

các nu khác nhau nên đã tạo ra vô số loại ADN khác nhau.

Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù (đặc trưng) cho loài. Là vì:

Prôtêin có tính đa dạng là do số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp của các aa khác nhau tạo ra vô số loại prôtêin khác nhau. Do cấu trúc không gian của prôtêin có nhiều bậc -> Tạo nên tính đa dạng của prôtêin.

Prôtêin có tính đặc thù là do ADN có tính đặc thù. ADN quy định cấu trúc của prôtêin thông qua sao mã và giải mã. Phân tử ADN có tính đặc thù nên prôtêin cũng có tính đặc thù. ADN có kích thước lớn hơn rất nhiều lần so với ARN là vì: ADN có nhiều gen, mỗi gen mang thông tin quy định cấu trúc của một loại ARN. Do vậy mỗi ADN tương ứng với nhiều ARN.  ADN có kích thước lớn hơn ARN.

ADN có kích thước rất lớn so với đường kính của tế bào nhưng vẫn nằm trọn trong tế bào là vì ADN quấn quanh prôtêin tạo nên NST, sau đó NST lại có cấu trúc xoắn nhiều bậc làm rút ngắn phân tử ADN.

Câu 2

Dạng 1: Đột biến mất đoạn.

Dạng 2: Đột biến đảo đoạn.

Câu 3.

Có 2 phương pháp:

Cho cây thân cao lai phân tích, nếu đời con có kiểu hình đồng loạt thân cao thì chứng tỏ cây thân cao là AA (thuần chủng). Nếu đời con có 50% cây thân cao và 50% cây thân thấp thì chứng tỏ cây thân cao có kiểu gen Aa (không thuần chủng).

>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi số 5 - Sinh học 9

Cho cây thân cao tự thụ phấn. Nếu đời con có 100% cây thân cao thì chứng tỏ cây thân cao có kiểu gen AA. Nếu đời con có 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp thì chứng tỏ cây thân cao có kiểu gen Aa.

Câu 4.

Trẻ đồng sinh cùng trứng được sinh ra từ một trứng thụ tinh với tinh trùng. Qua các lần nguyên phân đầu tiên hợp tử được hình thành 2, 3, 4, 5.. tế bào riêng rẽ. Mỗi tế bào phát triển thành một cơ thể.

+ Trẻ đồng sinh cùng trứng giống nhau về phương diện di truyền, có kiểu gen đồng nhất, ít nhất là đối với hệ gen nhân, cùng giới tính, cùng nhóm máu, màu da, mắt, dạng tóc, dễ mắc cùng một loại bệnh.

+ Trẻ đồng sinh khác trứng được sinh ra từ hai hay nhiều trứng rụng cùng một lần, được thụ tinh cùng lúc bởi các tinh trùng khác nhau, do đó chúng thường khác nhau về phương diện di truyền, khác nhau về kiểu gen, có thể cùng giới tính hay khác giới tính. Chúng giống nhau tới mức như những anh em sinh ra trong cùng một gia đình nhưng khác lần sinh, có thể mắc các bệnh di truyền khác nhau.

Hai trẻ đồng sinh cùng trứng sống trong cùng điều kiện môi trường giống nhau hay khác nhau đã cho phép nghiên cứu được ảnh hưởng của môi trường đối với cùng một kiểu gen ở các giai đoạn sinh trưởng, phát triển khác nhau.

So sánh trẻ đồng sinh cùng trứng với trẻ đồng sinh khác trứng khi cùng sống trong môi trường giống nhau cho phép xác định được vai trò di truyền trong sự phát triển các tính trạng.

Câu 5.

Trong chọn giống cây trồng, người ta sử dụng các phương pháp

+ Gây đột biến nhân tạo, sau đó chọn lọc những dòng đột biến mong muốn

+ Lai hữu tính để tạo biến dị tổ hợp, sau đó chọn lọc

+ Tạo ưu thế lai bằng phương pháp lai khác dòng.

+ Tạo thể đa bội bằng cách gây đột biến đa bội ở thực vật.

+ Áp dụng công nghệ tế bào và công nghệ gen.

Câu 6.

Sự biến đổi hình thái của NST được thể hiện ở trạng thái đóng xoắn và trạng thái đơn hay kép của NST.

>> Xem thêm:  Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi bài tập phần đột biến gen ( tiếp theo) – Sinh học 9

1 Bước vài kì trung gian (giai đoạn chuẩn bị), NST nhân đôi thành NST kép. Trạng thái NST kép tồn tại cho đến kì sau thì phân li thành NST đơn. Như vậy, ở kì đầu, ở kì giữa thì NST có dạng kép; Ở kì sau, kì cuối thì NST có dạng đơn.

Ở kì đầu thì NST co ngắn và đóng xoắn dần cho đến khi đóng xoắn đạt cực đại vào kì giữa. Sau đó đến kì cuối thì giãn xoăn.

Câu 7.

Môi trường là khoảng không gian bao quanh sinh vật, có tác động đến sinh vật. Có 4 loại môi trường.

Môi trường đất. Ví dụ đất là môi trường sống của loài giun đất.

Môi trường nước. Ví dụ nước là môi trường sống của các loài cá, tôm.

Môi trường trên cạn: Ví dụ các loài động vật sống trên cạn như các loài chim, các loài thú.

Môi trường sinh vật. Ví dụ ruột của lợn là môi trường sống của các loài giun kí sinh.

Câu 8.

Tổng số Nu của gen là: —- —.2 = 3000 (nu)

Số Nu mỗi loại của gen là: A = T” 3000    . — = 600 (nu)

G = x= —   600 = 900 (nu)

Số Nu mỗi loại trên mARN là: A = 120 (nu) -» u = 600 – 120 = 480 (nu)

X = 240 (nu) -> G = 900 – 240 =660 (nu)

Số axit amin môi trường cung cấp= 23.3.3.(      – 1) = 3 5 9 28 (aa)

Câu 9.

Ở giai đoạn sinh sản, số lượng NST cần cung cấp là:

(2 – 1) X 78-2418 NST

Số lượng NST cung cấp ở giai đoạn chính là:

X 78 = 2496 NST

Số lượng tinh trùng được tạo ra là:

25 X 4 = 128 tinh trùng

Số loại tinh trùng được tạo ra khác nhau về nguồn gốc NST là 239 loại Câu 10.

Xác định kiểu di truyền của tính trạng:

Các con lai F1 đồng loạt có lông xanh da trời, mang tính trạng trung gian của bố mẹ

Suy ra: – Lông đen là tính trạng trội không hoàn toàn

Lông trắng là tính trạng lặn Vậy tính trạng màu lông được di truyền theo kiểu tính trội không hoàn toàn Quy ước: kiểu gen AA quy định lông đen

Aa quy định lông xanh da trời aa quy định lông trắng

Cho gà lông xanh F1 giao phối với nhau:

P:      gà lông xanh X gà lông xanh

Aa     Aa

G:      A,      a        A,      a

F1:    1 aa 2Aa:       laa

lông đen I 2 lông xanh   I 1 lông trắng

Check Also

hinh gai xinh hoc sinh de thuong 310x165 - Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi:  Câu 1. Tại sao từ 4 loại nuclêôtit lại có thể tạo nên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *