Home / Tài liệu môn Địa lý / Địa lý lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 / Những câu hỏi hay và khó trong đề thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 phần "Sự phát triển và phân bổ công nghiệp" – Bài 4

Những câu hỏi hay và khó trong đề thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 phần "Sự phát triển và phân bổ công nghiệp" – Bài 4

Câu hỏi và đáp án

1.Câu hỏi

Câu 16. Dựa vào Attat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Vẽ sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng.
b) Nhận xét tình hình phát triển ngành công nghiệp năng lượng của nước ta.

Câu 17. Dựa vào Attat Địa lí Việt Nam và kiên thức đã học, hãy:
a) Vẽ sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.
b) Nhận xét về tình hình phát triển (giai đoạn 2000 – 2007) và sự phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta.

Câu 18. Nêu các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta.

Câu 19. Tại sao công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta?

Câu 20. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Kể tên một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta. Tại sao khi tiến hành công nghiệp hóa phần lớn các nước đang phát triển (trong đó có nước ta) đều ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ?

2.Trả lời

Câu 16. Dựa vào Attat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Vẽ sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng.
b) Nhận xét tình hình phát triển ngành công nghiệp năng lượng của nước ta.

Gợi ý làm bài
a) Vẽ sơ đồ

Sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp năng lương

nhũng cau hỏi hay va kho trong de thi học sinh giỏi mon dịa ly 9 phan sụ phat triẻn va phan bo cong nghie 4 - Những câu hỏi hay và khó trong đề thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 phần "Sự phát triển và phân bổ công nghiệp" - Bài 4
b) Nhận xét tình hình phát triển ngành công nghiệp năng lượng của nước ta.
– So vớí toàn ngành công nghiệp, tỉ trọng giá trị sản xuâì của công nghiệp năng lượng tương đối  lớn (11,1% năm 2007). Tuy nhiên, tỉ trọng ngành này cở xu hướng giảm từ 18,6% (năm 2000) xuống còn 11,1% (năm 2007), giảm 7,5%.
– Trong giai đoạn 2000- 2007:
* Sản lượng dầu thô nhìn chung có xu hướng giảm nhẹ (giảm 0.4 triệu lấn), nhưng không ổn định (dẫn chứng).
+ Sản lượng than sạch tăng 30,9 triệu tấn, gấp 3,7 lần.
– Sản lượng điện tăng 37,4 lỉ kWh lần, gấp 2,4 lần.

>> Xem thêm:  Bộ đề thi học sinh giỏi Địa lý lớp 9 chuyên đề "Vùng Trung du và vùng núi Bắc Bộ" - Phần 2

Câu 17. Dựa vào Attat Địa lí Việt Nam và kiên thức đã học, hãy:
a) Vẽ sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.
b) Nhận xét về tình hình phát triển (giai đoạn 2000 – 2007) và sự phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta.

Gợi ý làm bài
a) Vẽ sơ đồ

Cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

5c46ebd72c8a6 nhũng cau hỏi hay va kho trong de thi học sinh giỏi mon dịa ly 9 phan sụ phat triẻn va phan bo cong nghie 4 - Những câu hỏi hay và khó trong đề thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 phần "Sự phát triển và phân bổ công nghiệp" - Bài 4
b) Nhận xét tình -tình phát triển và sự phân bố
– Từ năm 2000 đốn năm 2007, giá trị sản xuất công nghiệp chế hiến lương thực, thực phẩm ở nước ta tăng 85,8 nghìn tỉ đồng, gấp 2,74 lần.
– Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất của loàn ngành công nghiệp (chiếm 23,7% năm 2007).
– Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phân bố rộng khắp cả nước. Tập trung nhất là \ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Đà Nẵng.

Câu 18. Nêu các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta.

Gợi ý làm bài
– Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú (từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản).
– Thị trường tiêu thụ rộng lớn (trong nước, ngoài nước).
– Lao động dồi dào, cơ sở vật chất kĩ thaật ngày cảng được tăng cường, chính sách phát triển,,..

Câu 19. Tại sao công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta?

Gợi ý làm bài
Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta, vì
* Có thế mạnh lâu dài
– Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú: nguyên liệu từ ngành trồng trọt, từ ngành chăn nuôi, từ ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản,…
– Có nguồn lao động đồ̀i dào, rẻ tỉền.
– Thị trường tiiêu thụ rộng lớn.
– Cơ sở vật chất – kĩ thaật phát triển với các nhà máy, xí nghiệp chế biến,…
* Mang lụi hiệu quả kinh tế cao
– về kinh tế:
+ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có nhiều ưu thế: vốn đầu tư ít, thời gian xây dựng nhanh, sử dụng nhiều lao động, hiệu quả kinh tế cao, tha hồi vốn nhanh.
+ Hiện chiếm tỉ’ trọng lớn nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.
+ Đóng góp nhiều mặt hàng xuất khẩu, đem lại nguồn tha ngoại lệ quan trọng.
– về xã hội:
+ Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
+ Tạo điều kiện công nghiệp hoá nông thôn.
* Tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành kinh tế khác
– Thúc đẩy sự phát triển của các ngành cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chê biến lương thực thực phẩm như trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản,…
– Đẩy mạnh sự phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tỉêu dùng, công nghiệp năng lượng, hoá chất, cơ khí, đẩy mạnh họat động thương mại.

>> Xem thêm:  Chọn lọc đề thi học sinh giỏi môn Địa lý chuyên đề' Dân số và gia tăng dân số' (Phần 2)- Địa lý 9

Câu 20. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Kể tên một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta. Tại sao khi tỉến hành công nghiệp hóa phần lớn các nước đang phát triển (trong đó có nước ta) đều ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ?

Gợi ý làm bài
Công nghiệp trọng điểm là các ngành có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả cao về kinh tế – xã hội và có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác.
– Các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm, công nghiệp dệt – may, công nghiệp hóa chất – phân bón – cao su, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí – điện tử,…
– Trong quá trình tiiến hành công nghiệp hóa các nước đang phát triển (trona đó có nước ta) đều ưu tỉên phát triổn công nghiệp nhẹ, bởi vì:
+ Hầu hết các nước đang phát triển đều là những nước thiếu vốn, trình độ khoa học công nghệ còn thấp, có nguồn tao động dồi dào (dư thừa lao động).
+ Các ngành công nghiệp nhẹ 1Ì1 những ngành cần vốn ít, thu hồi vốn nhanh, sử dụng nhiều lao động, trình độ công nghệ không quá khắt khe, phù hợp với
điều kiện của các nước đang phát triển từ đó tạo đà cho sự phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế của đất nước.

  >> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa 9 chuyên đề "Vùng đồng bằng sông Cửu Long" - Phần 3

  Từ khóa tìm kiếm:

  • những câu hỏi thi học sinh giỏi địa

  Check Also

  hoccham img - Tuyển tập câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 chuyên đề "Vùng Đông Nam Bộ" (Phần 2)

  Tuyển tập câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 chuyên đề "Vùng Đông Nam Bộ" (Phần 2)

  Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 8. Dựa vào Attat Địa lí Việt …

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *