Home / Tag Archives: Bài tập đại cương về kim loại

Tag Archives: Bài tập đại cương về kim loại

Bài tập điện phân nâng cao

cuu hot girl h660height990 310x165 - Bài tập điện phân nâng cao

Bài tập điện phân nâng cao Bài 1: Hoà tan 150 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 600 ml dung dịch HCl 0,6M đc dung dịch A.Chia dung dịch A thành ba phần bằng nhau. a) Tiến hành điện phân phần I với d?ng điện có cường độ 1,34A trong bốn …

Read More »