Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 (page 3)

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10

Đề thi học sinh giỏi quốc gia trắc nghiệm môn Sinh học 11

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Đề thi học sinh giỏi quốc gia trắc nghiệm môn Sinh học 11

Đề thi:  Câu 1. Cơ thể con người chứa trong số các nguyên tố nào sau đây với số lượng nhất? Nitơ Phôtpho             C. Cacbon               D. Hiđrô Câu 2. Các tính đặc biệt của nước là do các phân tử nước Rất nhỏ có tính phân cực Dễ tách khỏi …

Read More »

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi bài tập phần Sinh trưởng và sinh sản ở sinh vật ( tiếp theo) – Sinh học 10

7175 1494911290053 1015 310x165 - Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi bài tập phần Sinh trưởng và sinh sản ở sinh vật ( tiếp theo) – Sinh học 10

Đề thi: Câu 1. (Đề thi chọn HSG quốc gia) Các câu sau đây là đúng hay sai? Hãy giải thích. Prion cung là virut cổ khả năng gây bệnh trên động vật. HIV có thể tìm thấy trong máu, tinh dịch, dịch nhầy âm đạo của người bị nhiễm …

Read More »